Till innehåll på sidan
Mats Jonsson, vice dekan på Kemi-skolan, är engagerad i mångfaldsarbetet. (Foto: Marc Femenia)

”Ta vara på mångfalden”

Publicerad 2014-04-01

Hur kan KTH bli bättre på att inkludera alla medarbetare och studenter? Det är frågan som ställs i ett tvåårigt mångfaldsprojekt. Målet är att bättre ta tillvara kompetensen i mångfalden och bidra till ett öppnare arbetsklimat.

En svensk 20-årig man bosatt i Stockholm med minst en förälder som är akademiker - det var länge den typiske KTH-studenten.

Svenska män var även normen för fakulteten. Idag har fler studenter en annan social och etnisk bakgrund, kön, nationalitet och livserfarenhet. Liknande förändringar har också skett i fakulteten och bland den administrativa personalen.

Vi ska dra nytta av mångfalden, säger prorektor Eva Malmström.

Frågan är hur väl KTH bemöter, och tar vara på potentialen hos, dessa nya grupper av studenter och medarbetare.

– Det är en fantastisk mångfald vi har på KTH och den ska vi dra nytta av. Forskning och utbildning är till sin natur väldigt gränsöverskridande och vi behöver alla resurser, säger prorektor Eva Malmström.

En tredjedel har icke-svensk bakgrund

Det är till stor del internationaliseringen som aktualiserat mångfaldsfrågan. Idag har ungefär en tredjedel av KTH:s fakultet icke-svensk bakgrund och omkring 1500 av de studerande är internationella studenter.

Men mångfald är ett betydligt vidare begrepp än så, det innefattar allt från etnicitet och trosuppfattning till sexuell läggning, social bakgrund och personlighet, påpekar projektledaren Sissi Rizko på personalavdelningen.

– Svensken från en liten ort i Dalarna, familjefadern som skolar om sig på äldre dagar och tjejen med rötter i ett annat land – de är alla en del av mångfalden. Vi jobbar för att främja ett inkluderande förhållningssätt på hela KTH.

Mångfaldsprojektet startade i januari 2013. Det första året ägnades huvudsakligen åt kartläggning och projektplanering men nu är projektet inne i genomförandefasen.

Under 2014 ska bland annat en webbsida för JML-frågor (jämställdhet, mångfald och likabehandling) byggas upp och interkulturell lärarkompetens föras in som en obligatorisk del i ECE-skolans högskolepedagogiska kurser. På programmet står också en utbildning för studentkårens ledningsgrupp och sektionernas mottagningsansvariga.

Alla anställda ska engageras

Målsättningen är att alla anställda under 2014 ska delta i minst en kompetenshöjande aktivitet inom mångfaldsområdet, berättar Sissi Rizko. På varje skola anordnas en workshop för skolans ledningsgrupp, därutöver bestämmer skolorna själva vilka aktiviteter som ska genomföras på respektive skola.

Mångfaldsarbetet förebygger kränkande särbehandling, tror Mats Jonsson.

– Behoven ser olika ut på olika skolor. På någon skola vill man arbeta med möteskulturen, på en annan inrikta sig på värdegrunden. Men det finns överlag ett stort intresse av att arbeta med projektet, förklarar Sissi Rizko.

Mats Jonsson, vice skolchef på skolan för kemivetenskap, en av de första skolorna att dra igång projektet, ser flera möjliga vinster med mångfaldsarbetet. Han tror bland annat att en större delaktighet på KTH skulle öka de utländska doktorandernas chanser att få jobb i Sverige efter utbildningen.

På skolan för kemivetenskap som har ganska många utländska doktorander finns risken att dessa koncentreras till vissa grupper och aldrig riktigt blir integrerade, konstaterar Mats Jonsson.

– Vi behöver jobba på att skapa ett faktiskt inkluderande arbetssätt, både i själva arbetet och i de sociala jobbkontakterna. Det skulle inte bara de utländska doktoranderna tjäna på. Det skulle även förbättra arbetsklimatet generellt och vara ett sätt att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling.

Text: Ursula Stigzelius

Tre mål för mångfaldsprojeket:

  • Ökad kunskap och förmåga att möta och använda potentialen i KTH:s mångfald.
  • Ökad mångfald och jämställdhet i ledningsuppdrag.
  • Tydligare processer, rutiner, organisation och relevant kompetens för hur KTH arbetar med mångfald.

”Satsningar behövs på alla nivåer”

KTH:s vicedekaner har utbildningsdag om mångfald och jämställdhet.

– Satsningar på jämställdhet och mångfald behövs på alla nivåer inom KTH.

Så kommenterar ICT-skolan vice skolchef Carl-Mikael Zetterling den utbildningsdag i ämnet som han och KTH:s andra vice skolchefer deltog i nyligen.

Utbildningens tema var förändringsarbete med fokus på jämställdhet och mångfald. Syftet var att föra en dialog om möjligheter och utmaningar i arbetet vid KTH:s skolor.

Skolcheferna diskuterade vilket ansvar cheferna har och hur ledarskapet kan utvecklas för att nå framgång inom området. Teoretiska delar blandades med reflektioner från deltagarna.

– Det kändes bra att få diskutera olika specifika skolfrågor. Jag tycker att hela dagen var givande, säger Carl-Mikael Zetterling.

KTH:s skolor har fått i uppdrag att arbeta vidare med frågorna inom sin organisation. ICT-skolan kommer att ha en aktivitet med skolans ledningsgrupp och JML-grupp senare under våren i samarbete med Sissi Rizzko, projektledare för Mångfaldsprojektet.

Text: Christer Gummeson