Björn Hedin
Studenternas åsikter har stark inverkan på programutvecklingen för Medieteknik, säger studierektor Björn Hedin. (Foto: Christer Gummeson)

Studenten i centrum på Medieteknik

Publicerad 2010-01-22

På medieteknikprogrammet gör studenternas åsikter skillnad. Inom vissa kurser ska både innehåll och examinationsformer göras om ordentligt efter att mediestudenterna fört fram sina synpunkter. Anledningen är en unik programutvärdering där de reflekterar på djupet om sina KTH-studier.

Fyra gånger varje läsår samlas alla studenter och lärare på medieteknikprogrammet för att reflektera och utvärdera utbildningen: Vad har vi lärt oss och vilken nytta har vi av våra kunskaper? Det är de grundläggande frågorna som ställs i den integrerade programutvärderingskursen på Medieteknik.

Det är alltså en poänggivande kurs som blickar inåt på programutbildningen som den själv är en del av. Syftet är att studenterna ska hitta meningen med programmet, få syn på den röda tråden och därmed bättre kunna ta till den kunskap som utbildningen är tänkt att förmedla.

Men kursen har även fått bieffekter: de åsikter som framförts av studenterna har också lett till att programmet kraftigt förändrats av de ansvariga på CSC-skolan. Kursinnehåll har gjorts om och nya examinationsmetoder har tillkommit.

Detta förhållande, att reflektionskursen blivit en injektion för programutvecklingen, fanns med i bilden när Högskoleverket belönade CSC-skolan med utmärkelsen ”Framstående utbildningsmiljö” i slutet av förra året.

– Ett par av våra kurser har fått en del kritik från studenterna. Det har vi tagit till oss och gjort förändringar i både innehåll och i utformning. Utvärderingskursen har också bidragit till att många andra goda idéer har spridits. Bland annat har vi tagit fram nya examinationsformer på studenternas initiativ, säger Björn Hedin, studierektor för Medieteknik.

Alla lärare deltar

För drygt ett år sedan stöpte han om programutvärderingskursen sedan man upptäckt att den inte levde upp till sina ambitioner. Tidigare leddes kursen av endast en lärare, i dag deltar alla lärare inom ämnet och samlar programmets samtliga studenter. I grupper om 6-7 studenter från blandade årskurser vrider och vänder deltagarna på de erfarenheter man dittills haft av utbildningen.

– Framför allt är det mycket värdefullt för de yngre studenterna att möta de äldres perspektiv. Men även lärarna är väldigt positiva till att få denna feedback. De får en mer personlig kontakt med studenterna och kan tydligare se sin egen kurs i relation till hela programmet, säger Björn Hedin.

Ett genomgående önskemål har varit att utveckla examinationsformerna genom att hitta alternativ till sluttentamina. Nu ligger programmakarna i startgroparna för att utveckla mindre prov som kan pytsas ut kontinuerligt under kursernas gång genom plattformen Bilda.

– Många studenter har svårt med självdisciplinen och behöver en deadline för att komma i gång ordentligt med studierna. Tidigare har lösningen med återkommande kontrollskrivningar och duggor varit ganska resurskrävande men i Bildas system finns det funktioner som gör att proven kan genereras med automatik.

Bättre än kursenkäter

En av de stora utmaningarna för programutvärderingskursen har varit rent administrativ; de omkring 250 studenterna är uppdelade i 39 grupper som leds av 10 lärare.

Eftersom kursen löper över hela utbildningsprogrammets tid måste den få högsta prioritet när terminen ska schemaläggas. För det är viktigt att deltagarna träffas fysiskt – ett digitalt forum skulle aldrig få samma genomslagskraft, menar Björn Hedin, vars kurs nu också fått efterföljare.

– Jag tror väldigt mycket på Björns metod och kommer att ge en motsvarande programsammanhållande kurs på Datateknik från och med i höst, säger Viggo Kann, studierektor på CSC-skolan.

För Björn Hedin har programutvärderingskursen tydliga fördelar jämfört med de gängse kursutvärderingar som görs:

– Problemet med till exempel utvärderingsmöten och kursenkäter är att de brister i representativitet. De studenter som deltar i mötena svarar ofta endast för sina egna åsikter, inte hela gruppens. Och enkäter har många gånger alltför låg svarsfrekvens, säger han.

Medieprogrammet ska nu även inleda ett samarbete med KTH Karriär för en starkare koppling mot arbetslivet i kursen och kommer dessutom att inrätta en variant av kursen på masternivå med ännu tydligare arbetsmarknadsfokus.


Christer Gummeson