Till innehåll på sidan

Snart beslut om nya skolorganisationen

Publicerad 2017-09-20

Om två veckor väntas rektor besluta att KTH:s verksamhet ska samlas i fem skolor istället för nuvarande tio. Det skapar tydligare ingångar till KTH som lärosäte och bättre förutsättningar för fortsatt utveckling av en stark utbildningsmiljö, förklarar rektor Sigbritt Karlsson.

Sigbritt Karlsson.

Den 15 september lämnades slutrapporterna om de sex skolor som föreslås integreras till två större skolor. Dessutom föreslås skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) upphöra som egen skola.

Sammantaget innebär organisationsförändringarna att KTH:s verksamhet koncentreras till fem större skolor. Det kommer att bidra till att stärka KTH som lärosäte menar Sigbritt Karlsson.

– Skolorna behöver uppnå en viss kritisk massa. Det är viktigt för att vi ska kunna öka kvalitén och kontinuerligt utveckla utbildningen, både utifrån studenternas och samhällets behov.

Omorganisationen innebär att skolorna för datavetenskap och kommunikation (CSC), elektro och systemteknik (EES) respektive informations- och kommunikationsteknik (ICT), integreras till en skola.

– I och med det får vi en, tydlig, ingång till ICT-området. Det kommer att förtydliga bilden av KTH, både för sökande till utbildningarna och för kontakter med näringsliv och övriga samhället, kommenterar Sigbritt Karlsson.

I den andra nya skolan samlas de nuvarande skolorna för bioteknologi (BIO) och kemivetenskap (CHE) samt skolan för teknik och hälsa (STH).

När det gäller skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande har en arbetsgrupp analyserat olika alternativ för en framtida organisering. Det alternativ som förordas av arbetsgruppen är att dela upp skolans verksamhet.

Sigbritt Karlsson räknar med att kunna ta beslut om organisationsförändringarna inom två veckor.

För skolorna på ICT-området samt bio-, kemi, teknik och hälsa-skolorna ska den nya organisationen vara på plats 1 januari 2018.

För bägge de nybildade skolorna blir det första året en övergångsperiod då till exempel avdelningsstrukturen behålls tämligen oförändrad. Nuvarande system för resursfördelning kommer också att fortsätta gälla under 2018.

För verksamheten på nuvarande ECE-skolan är organisationsplanerna inte riktigt lika långt komna. Genomförandet kan därför bli något förskjutet, enligt Sigbritt Karlsson.

Text: Ursula Stigzelius

Rapporterna för läsning

Här finns slutrapporterna att läsa  liksom en rapport från fakultetsrådets arbetsgrupp gällande vissa nyckelfunktioner, som GA, FA och PA, på skolorna.