Till innehåll på sidan

Skolorganisationen ses över

Publicerad 2017-02-23

Två arbetsgrupper ska under våren titta på fördelar och nackdelar med en ny skolorganisation. Resultatet ska utgöra underlag för en planerad integration av skolorna.

Sigbritt Karlsson, rektor.

– Tanken är att lyfta KTH en nivå till och genom den här förändringen skapa förutsättningar för att vi ska bli ännu bättre i fråga om kvalitet, kultur och infrastruktur, säger Sigbritt Karlsson , rektor för KTH, som fattat beslut om en förändrad skolorganisation.

En arbetsgrupp ska ta fram förslag för en integrering av Skolan för bioteknologi, Skolan för kemivetenskap och Skolan för teknik och hälsa. Den andra arbetsgruppen ska se hur Skolan för datavetenskap och kommunikation, Skolan för elektro- och systemteknik och Skolan för informations- och kommunikationsteknik kan integreras.

Även för Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande ska det tas fram ett förslag för en framtida organisation.

– KTH:s organisation ska bli tydligare och mer effektiv vilket höjer kvaliteten i verksamheten och dess stödfunktioner. Avsikten är att på allvar skapa en kultur av ett KTH, säger Sigbritt Karlsson.

Bättre balans mellan utbildning och forskning på alla skolor, likadana processer och att studenter ska behandlas lika oavsett skola är några av grundtankarna bakom förändringsinitiativet. Tanken är också att skolorna bör ha liknande utbildningsutbud sett till volym och att ämnesmässig närhet kan gynna såväl forsknings- som utbildningssamarbeten.

– Jag vill understryka att det inte är frågan om några brister utan att göra KTH ännu bättre. Vi har haft den nuvarande organisationen i tolv år och en utvärdering som gjordes 2010 pekar bland annat på att alltför små enheter försvårar förändring och blir mer sårbara.

Med större grupperingar blir det till exempel fler kollegor att bolla med och ökad möjlighet att dela infrastruktur inom såväl utbildning som forskning.

Har du förståelse för om människor blir oroliga?
– Ja, självklart en förändring är alltid en förändring, men som jag ser det finns inget att oroa sig för. Vi ska ju först avvakta vad arbetsgrupperna kommer fram till.

Finns det risk för neddragningar av personal?
– Nej, det tror jag inte – i sådana fall i form av naturliga avgångar.

I arbetsgrupperna ska det vara en bred representation från de tre respektive skolorna i form av personer från fakultetsråd (utses av fakultetsrådet), administrativ personal (utses av administrativ chef), lärare/forskare (utses av skolchef), arbetstagarorganisationer (utses av arbetstagarorganisationer), skyddsombud, (utses av huvudskyddsombudsgruppen) och studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå (utses av Tekniska högskolans studentkår, THS).

Rektor har även utsett en särskild utredare som ska stötta skolcheferna i utredningsarbetet.  Samtliga skolchefer och vice skolchefer samt prodekan för arkitektutbildningen har fått sina förordnanden förlängda till sista december i år.

Grupperna ska lämna in en första rapport 31 maj och därefter en slutrapport den 15 september. En tänkt start för en ny organisation är 1 januari 2018.

Text: Jill Klackenberg

Läs mer om