Rykten om oredlighet saknar grund

Publicerad 2017-03-27

Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning, slår i ett yttrande fast att rykten om misstänkt oredlighet i forskning rörande rektor Sigbritt Karlsson saknar grund och att Sigbritt Karlssons agerande som forskare i slutet av 1990-talet inte kan anses som vetenskaplig oredlighet.

Det var i höstas, några veckor före Sigbritt Karlssons  tillträde som rektor, som den tidigare rektorn Peter Gudmundson valde att begära ett yttrande  från CEPN:s expertgrupp rörande rykten om att Sigbritt Karlsson skulle ha agerat felaktigt i samband med publicering av forskningsresultat.

– Det är bra att detta är utagerat nu även om jag aldrig var orolig för utfallet. Ibland hamnar man oförskyllt i situationer där substanslösa rykten kan ställa till det och som man måste gå till botten med, säger hon.

Redan i KTH:s egen utredning, som föregick begäran om yttrande, framkom att det inte fanns några belägg för att Sigbritt Karlsson skulle ha begått något fel i sin roll som forskare.

I utredningen står ”har inte framkommit några substantiella uppgifter som pekar på att oredlighet genom undertryckande av doktoranders forskningsinsatser har förekommit i Karlssons vetenskapliga verksamhet”.

Det bekräftas nu av CEPN:s expertgrupp som bland annat skriver i sitt yttrande:

”Att som i detta fall, omkring tjugo år efter den påstådda händelsen, lasta en forskare som såvitt bekant därefter inte handlat i strid mot god sed i forskning, skulle kunna anses stötande. Expertgruppen konstaterar vidare att det bakom den ryktesspridning som föranlett anmälan synes ligga en konflikt mellan konkurrerande forskare. Anmälan är också till sin natur oprecis och vag.”

– Vi har ett grundmurat förtroende för Sigbritt Karlsson och önskar henne arbetsro nu så att hon kan fortsätta sitt arbete med att utveckla KTH för framtiden, säger Helene Biström, KTH:s styrelseordförande.

Text: Jill Klackenberg