Rektor: Stora framtidsmöjligheter inom medicinsk teknik

DEBATT

Publicerad 2015-03-25

Den nya byggnaden Technology for Health öppnar för STH-skolan att stärka samarbetet med andra delar av KTH. Här har vi alla ett ansvar, skriver rektor Peter Gudmundson i ett debattinlägg.

Kaj Lindecrantz efterlyser i en debattartikel  mer samarbete inom medicinsk teknik och han tycker att KTH:s ledning ska ta större initiativ i denna riktning. Jag håller helt med Kaj Lindecrantz om att det i gränsområdena mellan teknik, naturvetenskap, medicin och hälsa finns stora framtidsmöjligheter.

Om vi går tio år tillbaka i tiden har vi inom detta fält sett en mycket stark tillväxt på KTH. SciLifeLab är här den enskilt största satsningen, men det finns flera andra goda exempel, inte minst på Skolan för teknik och hälsa. Jag är övertygad om att utvecklingen fortsätter och att det finns stora möjligheter för KTH.

KTH har tagit flera initiativ för att stärka sin profil inom livsvetenskaperna. Ett viktigt instrument är plattformen Life Science Technology som är en mötesplats för KTH-forskare. Plattformens uppgift är att stärka samarbetet inom KTH, visa på KTH:s styrka inom området och att kunna ta initiativ till större samordnade forskningsansökningar. Det finns även ett antal centrumbildningar med tydlig profil mot livsvetenskaperna.

Samarbetet med Stockholms läns landsting (SLL) har också utvecklats starkt de senaste åren. Vi har nu ett strategiskt partnerskap där vi regelbundet träffar ledningen för SLL för att diskutera hur vi kan utveckla samarbetet vidare. Genom samarbetet har redan en rad satsningar gjorts, bland annat stöd till inrättande av nya professurer men också projektbidrag i olika former. Jag tror att det finns mycket goda möjligheter att ytterligare utveckla samarbetet med SLL. 

Skolan för teknik och hälsa har en speciellt viktig roll i KTH:s utveckling inom området. Min och skolans ambition är och har varit att profilera verksamheten mot teknik och hälsa. Här ingår som en central del att stärka det akademiska avtrycket. De senaste två åren har exempelvis fyra nya professurer tillkommit som ger förutsättningar för utveckling inom nya delområden.

Genom den nya byggnaden, Technology for Health, i direkt anslutning till Karolinska universitetssjukhuset kan hela STH-skolan samlas i en byggnad tillsammans med Röda korsets högskola och vissa grupper från Karolinska institutet. Som Kaj Lindecrantz skriver är detta en fantastisk möjlighet att utveckla verksamheten och att stärka samarbetena med andra delar av KTH. Närheten till sjukhuset är tillgång som borde kunna öppna upp för en expansion.

Jag är som sagt mycket positiv till och tror på en fortsatt stark utveckling av KTH i gränsområdena mellan teknik, naturvetenskap, medicin och hälsa. Goda förslag på hur vi ska arbeta vidare är välkomna. Man måste dock komma ihåg att KTH:s egna forskningsresurser är begränsade och att vi till övervägande del är beroende av externa finansiärer. Här har vi alla ett ansvar.

Text: Peter Gudmundson, rektor

Till sidans topp