Rektor: Bra och levande dialog på KTH

DEBATT

Publicerad 2016-05-25

KTH är ett öppet lärosäte där alla välkomnas att uttrycka sin mening, det finns många fora där man kan uttrycka åsikter och önskemål, skriver rektor Peter Gudmundson i ett svar på Kaj Lindecrantz debattinlägg.

Kaj Lindecrantz framför i sitt inlägg kritik i en rad olika frågor. Jag kan här inte i detalj bemöta alla, men jag vill understryka att KTH är ett öppet lärosäte där alla välkomnas att uttrycka sin mening. Det finns många fora där de som är verksamma på KTH kan uttrycka åsikter och önskemål.

I fakultetsorganisationen finns ett fakultetsråd med tillhörande utskott och ett fakultetskollegium. Dessutom inbjuds regelbundet till öppen fakultetsinformation. I linjeorganisationen finns ledningsgrupper, strategiska råd, arbetsplatsträffar med mera. Ett ytterligare forum är arbetstagarorganisationerna. Det finns sålunda en rad arenor för att framföra åsikter, idéer och tankar.

Angående nedläggningen av ett Vinnovacentrum så låg detta på en annan skola än STH. Jag vet att många diskussioner fördes i skolledningen och med vice rektor för forskning angående denna fråga.

Lindecrantz tar även upp en personalfråga. Jag kan inte i detta forum uttrycka mig om enskilda personalärenden.

Lindecrantz refererar också till en genomlysning av en skolas verksamhet utan att nämna dess namn. Jag välkomnar utvärderingar och genomlysningar. Om Lindecrantz avser STH-skolan så vet jag att förändringar har genomförts de senaste åren.

Lindecrantz kritiserar även satsningen på ”Technology for Health” i Flemingsberg. Den här frågan tog Lindecrantz upp i mars förra året i ett inlägg i Campi. Jag hänvisar här till mina kommentarer i detta inlägg.

Slutligen riktar Lindecrantz kritik mot KTH:s linje- och fakultetsorganisation. Jag delar inte den bild som Lindecrantz förmedlar. Jag anser att det finns en levande och bra dialog mellan linje- och fakultetsorganisationen. Att KTH har utvecklats bra de senaste åren är om inte ett bevis så en indikation på att KTH fungerar som det ska.

Peter Gudmundson, rektor 

Till sidans topp