Till innehåll på sidan

Positivt delårsresultat för KTH

Antalet anställda doktorander ökar

Publicerad 2009-08-11

KTHs ekonomiska resultat första halvåret 2009 visar ett överskott på 53 miljoner kronor. Det är en kraftig förbättring jämfört med förra året då KTH redovisade ett underskott på nästan 10 miljoner kronor för perioden januari-juni.

Examinationen av civilingenjörer och arkitekter ligger lägre än första halvåret 2008, framgår av delårsrapporten. Antalet högskoleingenjörsexamina är lika stort jämfört med samma period.

En förklaring till nedgången bland civilingenjörerna kan vara att många studenter förlänger sina studier för att kunna ta ut den nya examen på 300 poäng. Troligtvis bidrar även den kärvare arbetsmarknaden, skriver KTH i ett brev till regeringen.

Antalet helårsstudenter och helårsprestationer har dock ökat jämfört med vårterminen 2008. Även för helåret 2009 beräknar KTH att antalet helårsstudenter och helårsprestationer blir större än 2008. Ökningen beror främst på förlängningen av civilingenjörsutbildningen och de nya tvååriga masterutbildningarna.

Examinationen inom forskarutbildningen är fortsatt hög, men omräknat till examenspoäng har det skett en nedgång jämfört med förra året.

Av delårsrapporten framgår också att antalet anställda vid KTH ökat med motsvarande 70 heltidstjänster sedan första halvåret 2008. Både antalet professorer, lektorer och doktorander har ökat. KTH ser ökningen av doktoranderna som en investering för framtiden och förutser ökade personalkostnader.

För helåret 2009 räknar KTH med ett ekonomiskt överskott i storleksordningen 50 miljoner kronor.


Christer Gummeson