Överskott i ekonomin 2008

Publicerad 2009-02-02

Det ekonomiska resultatet för KTH visar preliminärt ett överskott på ungefär 57 miljoner kronor för 2008. Det är en ökning jämfört med året innan då överskottet hamnade på cirka 12 miljoner kronor.

Även resultatet från utbildningen på grundnivå och avancerad nivå visar delvis positiva tendenser. Det totala antalet helårsstudenter och helårsprestationer ökade jämfört med året innan.

Även antalet examinerade master- och magisterstudenter ökade. Däremot minskade antalet examinerade högskoleingenjörer och civilingenjörer något jämfört med 2007.

Av årsredovisningen framgår också att antalet nyantagna master- och magisterstudenter ökade kraftigt förra året till drygt 1600, jämfört med drygt 1100 året innan. Även antalet nyantagna i gruppen högskoleingenjörer och kandidater ökade medan gruppen arkitekter och civilingenjörer minskade något.

På forskarnivå ökade antalet nyantagna doktorander kraftigt under 2008. Även antalet doktorsexamina ökade: sammanlagt examinerades 235 doktorer förra året.

I årsredovisningen framgår också att KTH når upp till sitt mål om andelen kvinnor bland nyanställda professorer och gästprofessorer för senaste treårsperioden. Av de nyanställda professorerna var 14,7 procent kvinnor under perioden 2005-2008. Målet var satt till 15 procent.

KTH årsredovisning fastställs av styrelsen 18 februari.


Christer Gummeson