Till innehåll på sidan
Får man öppet kritisera sin arbetsplats? Enligt fackförbundets ST:s undersökningar har det blivit lägre i tak de senaste åren på statliga arbetsplatser. (Foto: TT Bild)

Öppenhet – en självklarhet eller…?

Publicerad 2015-03-20

Öppenhet är ett ideal som ofta hyllas av både arbetsgivare och anställda. Medarbetare ska tryggt kunna kritisera, påtala brister och komma med förslag till förbättringar på sin arbetsplats. Statliga arbetsplatser förväntas vara föredömen. Men hur väl stämmer kartan med verkligheten?

Britta Lejon, ST:s ordförande. (Foto: Kristofer Samuelsson)

På onsdag 25 mars kommer fackförbundet ST:s ordförande Britta Lejon till KTH för att tala om öppenhet på statliga arbetsplatser. Utgångspunkten är en riksomfattande webbenkät som genomfördes våren 2014.

Omkring 1200 ST-medlemmar svarade på enkäten. Svaren gav en ganska nedslående bild av läget konstaterar Britta Lejon.

– Fyra av tio som svarat på undersökningen tycker att det blivit lägre i tak under de senaste tre åren.

Webbenkäten är den första ST-undersökningen som är helt inriktad på öppenhetsfrågor. Men liknande frågor ingår sedan flera år tillbaka i ST:s arbetsmiljöundersökningar och speglar samma tendens.

Det är framförallt möjligheterna att framföra kritik externt som uppges ha blivit sämre. Statligt anställda i Sverige har så kallad meddelarfrihet, en lagstadgad rätt att informera media om brister i verksamheten. 

Arbetsgivaren får inte bestraffa eller forska efter vem uppgiftslämnaren är. Men drygt hälften av de som svarat på ST:s enkät anser inte att de kan, eller är osäkra på om de kan, framföra kritiska uppfattningar offentligt.

”Meddelarfriheten viktigt verktyg”

Meddelarfriheten är ett viktigt verktyg för att skattefinansierad verksamhet ska kunna granskas, påpekar Britta Lejon.

– Vår tradition och lagstiftning om öppenhet i offentlig verksamhet är en otroligt värdefull pusselbit i den svenska demokratin. Öppenhet och insyn är absolut bästa motmedlet mot korruption.

Resultatet av ST-enkäten har sammanställts i rapporten ”Öppenhet på villovägar?”. För det finns en påtaglig risk för att öppenheten på många statliga arbetsplatser är på väg åt fel håll menar Britta Lejon. Universitet och högskolor är inga undantag.

­

– Den här utvecklingen hänger bland annat samman med graden av trygga jobb på en arbetsplats. På arbetsplatser med många visstidsanställda hämmas öppenheten och universiteten har definitivt den här typen av problem.

Anders Lundgren, förvaltningschef

Hur står det då till på KTH – som har transparens och öppenhet som värdeord? På KTH finns ett så kallat samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Samverkansarbetet är organiserat i en central samverkansgrupp och lokala samverkansgrupper på varje skola. Förvaltningschefen Anders Lundgren är ordförande i den centrala samverkansgruppen.

– Öppenhet? Det är en självklarhet, en del av vår vardag. Det är väldigt viktigt att vi har ett bra samtalsklimat och en öppen dialog med våra anställda, säger Anders Lundgren.

”Fungerar för majoriteten”

Enligt samverkansavtalet ska alla viktiga frågor på ett tidigt stadium, innan vare sig formella eller informella beslut fattas, diskuteras i samverkan. KTH:s personalchef, Annica Fröberg ser samverkansarbetet som det viktigaste verktyget för att främja öppenheten.

– Svaren i våra medarbetarundersökningar bekräftar också att det är högt i tak på KTH. Självklart finns det alltid delar i en sådan här stor organisation där något inte fungerar och samverkansgrupperna har fallerat på några håll. Men majoriteten av dem fungerar bra, säger hon.

Annica Fröberg, personalchef

Samtidigt påpekar hon med hänvisning till ST-undersökningens passus om försämrad öppenhet att samtalsklimatet på en arbetsplats också påverkas av konjunkturnedgångar och organisationsförändringar.

– Det vore ju nästan konstigt om det inte påverkade arbetsklimatet när man slimmar organisationen, säger Annica Fröberg.

Sanny Shamoun, ordförande för KTH-ST, är inte lika nöjd med öppenheten på KTH. Framförallt inte med situationen på STH, Skolan för teknik och hälsa, där hon själv arbetar. Och visserligen är just en ”slimning” av organisationen aktuell på STH-skolan – men problemen fanns redan tidigare menar Sanny Shamoun.

Inte uppskattat offentlig kritik

Hon har egen erfarenhet av att arbetsgivaren inte uppskattat offentlig kritik från henne eller hennes kollegor. Problemen, anser hon, bottnar bland annat i bristande ledarskap och en ganska låg medvetenhet om vad det innebär att KTH är en myndighet.

Sanny Shamoun, ordförande KTH-ST

– Det är ju skattemedel vi hanterar, men den här skolan bedrivs snarare som ett forskarhotell. Så länge du fixar finansiering och betalar för ditt rum är det ingen som ifrågasätter vad du gör och hur du använder pengarna.

Teknik och hälsas skolchef Hans Hebert, håller inte med om beskrivningen av skolan som ett ”forskarhotell”. Han påpekar att skolan inför 2015 har infört en ny resursfördelningsmodell för fakultetsmedel i syfte att tillförsäkra forskare och lärare en grundfinansiering.

– Ett konkret steg i rakt motsatt riktning gentemot ett ”forskarhotell”. Och beträffande öppenheten går åsikterna isär. Exempelvis så nämns ”högt i tak” som en av fördelarna med att vara verksam vid STH i ett forskarporträtt publicerat på skolans hemsida i höstas.

Samverkanstanken är i grunden positiv tycker Sanny Shamoun. Ett fungerande samverkansarbete är definitivt att föredra framför ständiga MBL-förhandlingar.

– Och samverkansavtalet på KTH är väldigt bra. Men det måste ju efterlevas och där tror jag tyvärr att det finns stora brister. Jag tror att arbetsgivaren ofta missar att se de anställdas åsikter som en resurs. Meningen är ju inte att vi som arbetstagarrepresentanter bara ska sitta med för att kritisera – vi ska ju också bidra, komma med förslag på förbättringar.

 Text: Ursula Stigzelius

Britta Lejons föreläsning hålls  onsdag 25 mars 15.00–16.00 i Sing Sing, Lindstedtsvägen 30. Föreläsningen anordnas i samband KTH-ST:s årsmöte men är öppen för alla medarbetare på KTH. Fackförbundet ST bjuder på fika mingel och aktiviteter från kl. 14.30.  Anmälan ska göras senast söndagen 22 mars.