Till innehåll på sidan
Arkitekturskolans nya ledning berättade om sin åtgärdsplan i förra veckan. Fr v Anders Johansson, Katja Grillner och Jesus Azpeitia. (Foto: Marc Femenia)
Arkitekturskolans nya ledning berättade om sin åtgärdsplan i förra veckan. Fr v Anders Johansson, Katja Grillner och Jesus Azpeitia. (Foto: Marc Femenia)

Offentlig kritik gav snabbare förändringar

Publicerad 2014-01-14

En ny ledartrio på Arkitekturskolan tar krafttag för att möta studenternas missnöje med utbildningen. Förbättrade kommunikationsvägar och en ny personalorganisation är två viktiga bitar för att komma till rätta med problemen som uppmärksammats i medierna senaste tiden.

– Förändringsarbetet har redan varit på en gång ett tag. Som en effekt av mediekritiken kommer förändringarna nu att ske snabbare och tydligare, säger Anders Johansson, prodekan.

Det var i mitten av december som några studenter från årkurs 1 vände sig till Dagens Nyheter och offentligt kritiserade sin utbildning. Bland annat gällde det problem med undervisningslokalerna, att kommunikationen med lärarna inte fungerade och brister i schemaläggningen.

DN har gjort en samhällsinsats.

– Jag tycker att åtminstone den första artikeln gav en rättvis bild av läget. Vi håller med i mycket av kritiken som förts fram av studenterna. Därför kan man säga att DN har gjort en samhällsinsats genom publiceringen, säger Anders Johansson.

Flera studenter vittnade i DN om att de inte fått något gehör från lärarna när de tagit upp olika problem inom utbildningen. Enligt Anders Johansson är det otydligheter inom skolans organisation som lett till att klagomålen hamnat mellan stolarna och lämnats obesvarade.

Flera organisatoriska förändringar

Under ett stormöte i fredags hade Arkitekturskolans nya ledning bjudit in studenter och personal för att berätta om sin åtgärdsplan. Flera nyheter gällde förbättrade kommunikationsvägar mellan studenter och personal.

– Det ska vara tydligt för varje student vart de ska vända sig med sina frågor, oavsett vad de handlar om, sade Anders Johansson.

Flera organistoriska förändringar genomförs för att skapa klarare ansvarsområden och effektivare arbetssätt. Bland annat kommer lärarna och forskarna att organiseras i så kallade funktionella personalgrupper. Hittills har all akademisk personal ingått i en enda grupp direkt underställd Arkitekturskolans ledning.

Genom den nya organisationen delegeras personalansvaret från prodekan till respektive gruppchef, som blir ansvarig för löne- och utvecklingssamtal. Indelningen ska vara klar under våren för att kunna sjösättas till hösterminen.

– Sammansättingen av grupperna ska bygga på de samhörigheter och gemensamma inriktningar som redan finns i dag. Både undervisning och forskningssamarbeten ska gynnas av den nya indelningen, säger Katja Grillner, proprefekt.

Oklart om prodekan

Skolan kommer även att återinföra tjänsten som årskursansvarig, som tidigare dragits in i samband med en mindre omorganisation.

Flera nya mötesformer och kommunikationskanaler byggs upp.  Bland annat ska ett nyhetsbrev ges ut och studentrepresentanter bjudas in att delta i ledningsgruppens möten. Ledningen kommer att hålla månatliga lunchmöten framöver för att informera personal och studenter om hur förändringsarbetet fortskrider.

Stormöte på Arkitekturskolan.
Stormöte på Arkitekturskolan.

En särskild åtgärdsgrupp med ledning, fack och studenter bildas som övervakar att alla föreslagna åtgärder också genomförs.

Beslutet om Arkitekturskolans nya ledning togs i december, men det är ännu inte klart om man fortsatt ska få ha en prodekan. 

Arkitekturskolan föreslår att Anders Johansson får en kombinerad tjänst som prodekan och prefekt. Vid sin sida har han proprefekterna Katja Grillner, med ansvar för forskningen och Jesus Azpeitia som ansvarar för utbildningen. Arkitekturskolans ledning träffar rektor i veckan för att söka stöd för sin lösning.

– Den här ledningsmodellen ger en tydligare beslutsgång och minskar risken för att frågor inte fångas upp inom organisationen, säger Anders Johansson.

Text: Christer Gummeson

Arkitektstudenter hotar hoppa av