Till innehåll på sidan
Hur är kvaliteten på KTH:s utbildningar? I år införs ett nytt utvärderingssystem. (Foto: KTH)

Ny kvalitetsgranskning för KTH

Publicerad 2018-01-17

Ett nytt system för att säkra kvaliteten på utbildningen införs vid KTH. Det nya systemet är betydligt mer omfattande än det tidigare.
– Det ställer höga krav på arbetsinsatser, men ger oss också goda möjligheter att fortsatt utveckla utbildningarna, säger Per Berglund, prodekanus.

Per Berglund, prodekanus.

KTH:s interna system har utformats som en följd av Universitetskanslerämbetets, UKÄ:s, nya modell för kvalitetssäkring. De nationella bestämmelserna ger stort utrymme för lärosätena att forma sina system efter behov. KTH fokuserar i år på utbildningarnas måluppfyllelse, framöver kan det handla om exempelvis jämställdhet eller hållbar utveckling, enligt Per Berglund .

Kvalitetssäkringen sker i två parallella spår – årliga uppföljningar av alla program och regelbundna granskningar där varje utbildningsprogram utvärderas på djupet vart sjätte år. Utbildning på alla nivåer ingår, men även forskning och samverkan, som kommer senare.

Per Berglund hoppas att systemet ska bidra till att ytterligare stärka kvaliteten på KTH:s utbildningar.

– Vi behöver kontinuerligt se över och utveckla kurser och program, inte minst för att omvärlden förändras. Det kan gälla lärmetoder, examinationer och hur studenter får information. Nu får vi ett tydligt och systematiskt sätt att driva kvalitetsarbetet framåt.

Samtidigt befarar han att arbetsbördan kan bli mycket stor för utbildningsansvariga på olika nivåer på skolorna.

– Det kommer att bli en hel del merarbete med att sammanställa data, analysera och dra slutsatser, och jag vet att det är många som redan har fullt upp. För att systemet ska fungera är det viktigt att det avsätts tid för personer som kan arbeta med kvalitetsfrågor och att det finns administrativt stöd för programansvariga och grundutbildningsansvariga.

Målet är att kvalitetssäkringssystemet ska komma till nytta för alla inblandade.

– Förhoppningsvis kan vi få en tydlig återkoppling till alla nivåer: undervisande lärare, kursansvariga, programansvariga samt forskarutbildningsansvariga och grundutbildningsansvariga på skolornas ledningsnivåer.

Under nästa år kommer KTH:s kvalitetssäkringsarbete granskas av UKÄ. En extern bedömargrupp ska genomföra intervjuer med studenter, lärare och ledning och ta del av KTH:s självvärdering.

Bedömningsskalan har varit tvågradig, godkänt eller icke godkänt, i de pilotgranskningar som UKÄ genomfört 2017. Lärosätena har, jämfört med tidigare, fått ökade möjligheter att bemöta kritik innan de får sina bedömningar i det nya systemet.

Även forskning kommer att bli en del av det nationella kvalitetssäkringssystemet. Utformningen av systemet är inte klar, men KTH siktar på att använda samma modell som tidigare, RAE, Research Assessment Exercise, med granskningar vart sjätte år.

Som en följd av UKÄ:s nya kvalitetssäkringssystem kommer Sverige återigen att uppfylla kraven för att ingå i det europeiska utvärderingsorganet ENQA, som arbetar med europeisk kvalitetssäkring av högre utbildning.

Text: Christer Gummeson

Fotnot: Delar av KTH:s kvalitetssäkringssystem infördes redan förra året. Rektor väntas fatta beslut om systemets grundprinciper inom kort.

Principer för KTH:s kvalitetssäkringssystem:

  • Kontinuerlig uppföljning: Sker varje år genom en kvalitetsdialog mellan dekanus, prodekanus och respektive skolledning. Underlaget är analyser av utbildningsprogram och motsvarande rapport om forskarutbildningen på skolan. Även resultat från kursvärderingar och kursanalyser ingår.
  • Regelbunden granskning: Sker i sexårscykler genom självvärdering och underlag från skolans årliga uppföljningar. Examensarbeten respektive individuella studieplaner kan ingå som kompletterande underlag.