Till innehåll på sidan
Dan Borglund, lektor i flygteknik (t v), hoppas att det nya kompetensutvecklingsprojektet kan bli en katalysator för goda samverkansinitiativ. Längst till höger KTH-alumnen Katarina Larsson. (Foto: Marc Femenia)

Näringslivet får större plats i utbildningen

Publicerad 2012-12-10

Hur kan KTH:s lärare på bästa sätt koppla utbildningen till samhällets behov? Många studenter är missnöjda med arbetslivsanknytningen och efterfrågar mer kontakter med näringslivet. Nu ska ett nytt kompetensutvecklingsprojekt stärka lärarnas samverkan med arbetsmarknaden.

Projektet, NOTIS, Naturvetenskap och Teknik i Samhället, syftar till att stärka universitetsutbildningens arbetslivsanknytning genom att utveckla högskolelärarnas kompetens på samverkansområdet. Det kan exempelvis ske genom olika former av utbyte med arbetsplatser som efterfrågar naturvetenskaplig och teknisk kompetens, förklarar Lena Gumaelius, KTH:s representant i projektets styrgrupp.

– Inom projektet kommer vi att kunna ge lärare möjlighet att experimentera kring hur man använder framtida arbetsgivare i utbildningen. I slutänden vill vi att det ska leda till att vi får ännu nöjdare studenter som har bättre koll på kopplingen mellan utbildning och yrke redan tidigt under utbildningen.

NOTIS drivs av KTH, Stockholms Universitet och Stockholms Akademiska Forum tillsammans. Projektet stöds av Europeiska Socialfonden med 14,5 miljoner kronor och riktar sig till KTH:s lärare samt till lärare inom teknik och naturvetenskap vid Stockholms universitet.

Det är alltså två lärosäten som skiljer sig ganska påtagligt åt vad gäller samverkan med arbetsplatser utanför akademin. KTH har, av uppenbara skäl, betydligt starkare arbetslivsanknytning än SU.

”Studenterna är inte nöjda”

Men det finns också stora skillnader mellan de olika skolorna och programmen på KTH på den här punkten. Och flera enkäter visar att de goda kontakterna med arbetsmarknaden inte avspeglar sig tillräckligt väl i utbildningen på alla program.

– Studenterna är inte nöjda. De vill ha mer kontakt med arbetslivet under utbildningen och bättre möjligheter att förstå sin kommande yrkesroll, förklarar Sara Nyberg, projektkoordinator för NOTIS på KTH. 

Det önskemålet betonade också KTH-alumnen Katarina Larsson, nu trainee på Electrolux, under den Kick-off för projektet som hölls på KTH.

– Jag tror ibland att KTH:s lärare är lite rädda för att släppa in företag i utbildningen för att det kan uppfattas som att man sponsrar specifika företag i näringslivet. Men tänk på hur mycket sådana inspel ger studenterna.

NOTIS-projektet startade i april i år och kommer att pågå till april 2014. Vid Kick-offen talade Eva Malmström, KTH:s prorektor, Anders Karlhede, vicerektor för det naturvetenskapliga området vid SU samt representanter för offentlig verksamhet och näringsliv.

Dessutom medverkade lärare och alumner från SU och KTH i en panel. Dan Borglund, lektor i flygteknik på KTH, hoppades på NOTIS som katalysator för goda samverkansinitiativ.

– Tanken är ju att NOTIS ska vara en experimentlåda. Kurser och program måste hela tiden utvecklas och kanske kan NOTIS få oss att göra det annorlunda, våga pröva den där idén man gått och tänkt på.

Viktigt med finansiering

Flera åhörare på Kick-offen efterlyste förtydliganden om projektets innehåll och form: Vilka verksamheter kan det stödja, vilka kostnader kan man få hjälp med, i vilken form ska förslag lämnas och när? Europeiska Socialfonden finansierar till exempel inte löner – en ganska betydelsefull begränsning påpekade Daniel Pargman, lektor i medieteknik.

– Om man inte kan få projektmedel till att ”köpa loss” en lärares tid måste man kunna få pengar till det någon annanstans ifrån. Annars riskerar det här att bli ytterligare en av alla de roliga saker man skulle kunna göra om man bara hade tid.

Europeiska Socialfondens regler är mycket tydliga på den här punkten, projektmedlen får endast användas till kompetensutveckling och kringkostnader kring detta, förklarar Sara Nyberg.

– Men vi kommer att jobba hårt för att lyfta de här frågorna på ledningsnivå och öka handlingsutrymmet för lärarna att kunna arbeta med arbetslivsanknytning inom sin tid för undervisning och kursutveckling, säger Sara Nyberg.

NOTIS-projektet ska också beforskas. För att kunna avläsa vilket resultat projektet ger genomförs därför en så kallad nollbasmätning i mitten av december. All akademisk personal kommer då att få en enkät om sin syn på näringslivsaktiviteter i kurser och program.

I vår genomförs bland annat en åttatimmarskurs om näringslivet och yrkesrollen. Inom projektet kommer också en högskolepedagogisk kurs med inriktning på att utveckla näringslivsaktiviteter i undervisningen att tas fram. Dessutom planeras ett antal workshops, seminarier och föreläsningar.

– Målet är att sammanlagt 1500 personer, varav cirka 200 i ledande befattning, på KTH och SU ska delta i någon NOTIS-aktivitet under de här två åren, förklarar Sara Nyberg.

Text: Ursula Stigzelius

Fakta: Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Under perioden 2007-2013 satsas över 12 miljarder kronor på att hjälpa kvinnor och män att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete.

Läs mer om Socialfonden