Till innehåll på sidan

Motiverade lärare når världsklass

Publicerad 2015-12-17

Undervisningens status behöver stärkas om KTH ska nå sina ambitioner om en utbildning i världsklass. Det anser Mireia Altimira som nyligen läst grundkursen i högskolepedagogik.

Mireia Altimira.

Mireia Altimira, forskare inom mekanik, var en av ett 40-tal lärare som examinerades från kursen ”Teaching and Learning in Higher Education” i veckan. Hon har redan börjat tillämpa sina kunskaper i klassrummet.

– Det ska bli spännande att se effekterna på studenternas lärande. Jag kommer fortsätta att utveckla mina kunskaper i högskolepedagogik, ta del av workshoppar och andra aktiviteter som anordnas av KTH:s enhet för högskolepedagogik.

Varför valde du att gå kursen?
– Det handlar om både ett personligt intresse och ett sätt att förbättra min kompetens. Innan jag började kursen byggde jag upp min lärarprofession utifrån vad jag själv upplevt som student – det som jag då tyckte var bra har jag också lyft fram i min undervisning. Men jag insåg att min pedagogiska utveckling skulle gynnas av att lära mig från de som har mer erfarenhet.

– Som en del av den yngre fakulteten står jag även inför utmaningen att kombinera forskning och undervisning på ett så bra sätt som möjligt. Jag såg kursen som en möjlighet att bättre förstå kopplingen mellan mina arbetsuppgifter och att skapa en forskningsbaserad lärmiljö.

Vad har varit det bästa?
– Det har varit en väldigt tillåtande och positiv anda på kursen. Jag har alltid känt mig fri att utrycka mina synpunkter.

Om du jämför dina kunskaper i högskolepedagogik före och efter kursen – hur ser skillnaden ut?
– Kursen har gett mig ett nytt perspektiv på undervisning som innebär större fokus på studenternas situation. Jag har lärt mig vad som är en bra lärandemiljö, hur man kan hantera mångfaldsfrågor och hur man designar kurser som främjar djuplärande.

– Jag har också höjt blicken, numera betraktar jag mina kurser som en del av en helhet inom exempelvis ett kandidat- eller masterprogram.

Finns det något du saknat eller som skulle kunna gjorts annorlunda?
– Årets kurs har haft en annan struktur än tidigare med inriktning på lagarbete kombinerat med individuella uppgifter, grupparbeten och workshoppar.

– Kursen har också en tung teoretisk del med många begrepp och ett nytt fackspråk för mig. Kanske var den teoretiska delen för omfattande, en del av litteraturen var svårgenomtränglig. Jag tror att kursen skulle tjäna på att vara mer tillämpande, med fler konkreta exempel så att man kunde relatera tydligare till sin egen erfarenhet.

Berättat för: Christer Gummeson

Vad karaktäriserar en utbildning i världsklass?

Temat för kursens projektarbete var ”En utbildning i världsklass”.  Mireia Altimiras grupp valde att studera vilka faktorer som påverkar lärarnas motivation och engagemang för att undervisa. Bland annat undersökte gruppen vilka förväntningar KTH:s lärare har på undervisning, hur de upplever undervisningsplikten och hur de ser på förhållandet undervisning gentemot forskning.

Gruppen föreslår att det tas fram ett verktyg för kursutvärdering som fokuserar på studenternas lärande och färdigheter. Undervisningsmiljöer som får sämre resultat vid utvärderingarna ska erbjudas stöd, medan lärare som får högst omdöme ska belönas. Gruppen vill också ändra attityderna och höja undervisningens status i förhållande till forskningen.