Till innehåll på sidan
Mattias Höjer
Som professor får man större genomslag, det är lättare att få ut sitt budskap, säger miljöforskaren Mattias Höjer. (Foto: Håkan Lindgren)

Mattias ser in i framtidens miljöpåverkan

Publicerad 2012-11-07

Framtidsforskare möter ofta förhoppningar om enkla, entydiga lösningar. Men forskningens uppgift är snarare att utmana rådande prognoser och påvisa konsekvenserna av de många olika framtider som finns menar Mattias Höjer, Sveriges första professor i miljöinriktade framtidsstudier.

För några år sedan skrev Mattias Höjer, tillsammans med två andra forskare, boken ”Bilder av framtidsstaden”. I den presenteras sex olika framtidsbilder av Stockholms utveckling fram till 2050 – alla med en mycket lägre nivå på energianvändningen än idag, en nivå i paritet med vad som kan krävas för att klara klimatmålen.

Poängen var att visa hur lågenergisamhällen skulle kunna se ut, och att det alltså finns flera olika tänkbara sätt att organisera dem. Problemet, menar Mattias Höjer, är att det inte är så många som är beredda att göra de förändringar som behövs för att nå miljömålen.

– Om man gör olika saker som har betydelse för framtiden, utan att se till hur de påverkar varandra, så är risken rätt stor att de blir motstridiga, säger han.

Som exempel tar Mattias Höjer stora vägprojekt där en viss trafikökning ofta är en förutsättning för att de ska anses vara lönsamma. Samtidigt, påpekar han, finns det långtgående klimatmål. Och för att nå de målen behöver trafiken snarare begränsas.

– Det gör man inte genom att bygga nya vägar, tvärtom. Det mest effektiva sättet att begränsa trafiken är ju, om man ska hårdra det, att inte bygga några vägar alls.  Inga vägar, inga bilar…

Miljön behöver paketlösningar

Något totalstopp för nya vägar lär knappast bli aktuellt. Istället kan trafiken komma att begränsas av andra faktorer som olika styrmedel eller mycket snabbt ökande energipriser. Och begränsningen kan i sin tur leda till att trafikökningen inte blir tillräckligt stor för att de ekonomiska kalkylerna för vägprojekten ska hålla.

Klimatmål + vägbyggen = omöjligt alltså? Nja, menar Mattias Höjer, framförallt behövs det paketlösningar, där alternativ till att resa och alternativa färdsätt som gång, cykel och kollektivtrafik, uppmuntras samtidigt som man inför trafikbegränsande åtgärder.

Begränsningarna kan komma både genom ekonomiska styrmedel som exempelvis vägtullar och genom resesnål bebyggelseplanering.

– Man kanske inte kan bygga vägarna och samtidigt räkna med minskade koldioxidutsläpp från trafiken. Eller omvänt, vill vi försäkra oss om minskade koldioxidutsläpp kanske vi inte kan bygga vägarna på samma sätt som planerat.

Intresset för sambandet trafik och miljö började på KTH:s farkostprogram med ett exjobb om transporter. Mattias Höjer sökte till KTH mer för att han hade vänner som gick där än för att han ville bli civilingenjör. Studierna på farkostprogrammets systemteknikinriktning gick ganska bra, men det blev för mycket optimering och tillförlitlighet för hans smak.

– Jag ville göra något mer samhällsinriktat och jag har alltid varit miljöintresserad. Så fortsättningen på mitt exjobb blev forskarstudier om framtida transporter och miljö.

Lever som han lär

Doktorandstudierna tog jämförelsevis lång tid, sju år. Men då hann Mattias Höjer under den tiden också med tre års föräldraledighet. År 2000, samma år som han fick sitt tredje barn, disputerade han. Efter disputationen stannade han kvar på KTH som forskare, 2006 blev han docent, 2009 lektor och i år alltså professor.

Sedan år 2009 är Mattias Höjer även föreståndare för VinnEx centret CESC, Centre for Sustainable Communications. CESC är ett centra som drivs i samarbete med Stockholms stad, Landstinget, Ericsson, Telia Sonera, Interactive Institute och Coop och som involverar främst CSC- och ABE-skolorna.

Åtminstone när det gäller kommunikationer lever Mattias Höjer som han lär. Från hemmet i Stocksund cyklar han till KTH, det tar ungefär 20 minuter. Ett av sina fritidsintressen utövar han också på ett icke-trafikalstrande sätt. Förutom föreståndare för CESC och professor i miljöinriktade framtidsstudier kan Mattias Höjer också titulera sig mästare i Svenskt brädspel på nätet.

Fokus i hans forskning har sedan disputationen legat på framtidstudier om hållbara städer, speciellt energianvändning. För att skapa en hållbar stad borde exempelvis nybyggnationen vara konsekvent inriktad på energisnåla hus, menar Mattias Höjer. Men även på det området händer det ofta att uttalat höga ambitioner, som i Hammarby sjöstad, inte förverkligas.

Ändå är han försiktigt hoppfull om framtiden:

– Det finns en helt annan acceptans för att diskutera de här frågorna i dag än när jag började arbeta med dem. Ensamma kan vi forskare kanske inte påverka utvecklingen så mycket. Men vi kan vara en del av bruset och det finns en öppning som ger forskningen möjlighet att bli en viktig aktör.

Miljöforskningen bland de starkaste

KTH:s avdelning för miljöstrategisk analys, fms, är en av de starkaste som finns inom området framtidsstudier och miljö, säger Mattias Höjer. Bland annat för att avdelningen var tidigt ute.

– Att gruppen är så tvärvetenskaplig är också en oerhörd fördel. Dessutom tror jag vi vinner mycket på att vi jobbar nära ihop och tar gemensamt ansvar för gruppen. Våra framgångar är till mycket stor del en effekt av samarbete och god arbetsmiljö.

Att han blivit professor hoppas han kan bidra till att ytterligare stärka den miljöinriktade framtidsforskningens ställning. För även om det inte innebär några konkreta förändringar i arbetet så ger professuren ändå lite större genomslagskraft.

– Man får lite lättare att få ut sitt budskap, blir exempelvis intervjuad i Campi och får berätta om framtidsstudier och miljö.

Text: Ursula Stigzelius

Träffa KTH:s nya professorer 15 november:
Under evenemanget Professors for the Future 15 november kan du träffa och diskutera med årets 26 nyblivna professorer vid KTH. Under ledning av TV-journalisten Johanna Koljonen presenteras de nya professorerna och deras forskning i paneldiskussioner. Här kan du även träffa årets hedersdoktorer.
Läs mer och anmäl dig