Till innehåll på sidan
Föreställningen om KTH som en manlig värld står i vägen för att attrahera kvinnliga studenter att söka en ingenjörsutbildning, enligt en ny undersökning. (Foto: Jann Lipka)
Föreställningen om KTH som en manlig värld står i vägen för att attrahera kvinnliga studenter att söka en ingenjörsutbildning, enligt en ny undersökning. (Foto: Jann Lipka)

Manligt KTH lockar inte kvinnliga studenter

Publicerad 2013-05-29

Fortfarande uppfattas miljön på KTH som en manligt präglad värld. Många tror också att stämningen på KTH är stel och opersonlig. Det kan vara några förklaringar till svårigheterna att rekrytera kvinnliga studenter enligt en undersökning som gjorts vid KTH:s studentrekrytering.

Hillevi Good, informatör.

Studien bygger på en fokusgruppsundersökning och online-enkäter och analyserar kvinnors uppfattningar om KTH och hur de skiljer sig från mäns.

Resultatet visar att kvinnors och mäns grundläggande prioriteringar om utbildningsval inte skiljer sig så mycket åt. Båda grupperna vill ha en utbildning med kvalitet som ger bra jobb med hög lön. Men fortfarande är ingenjörsstudier mycket mindre självklart för kvinnor än för män.

– I den kvalitativa delen av undersökningen där det är möjligt att fånga mer komplexa föreställningar ser vi att bilden av KTH och KTH-studenterna fortsatt är väldigt manligt präglad. Vi såg också att gymnasietjejerna uppfattade stämningen på KTH som stel, opersonlig och snobbig, säger Hillevi Good, informatör vid KTH:s studentrekrytering som lett arbetet med undersökningen.

I vilken grad kan undersökningen egentligen förklara att det är få kvinnor som söker till KTH?
– Syftet med studien är inte att slå fast några orsakssamband. Rent metodmässigt skulle det vara en svår nöt att knäcka. Men den ger en bra grund att stå på när det gäller de kommunikationsmässiga utmaningar vi står inför, säger Hillevi Good.

Främst handlar det om att genom kommunikationsinsatser bearbeta kunskapsluckor eller negativa attityder som skulle kunna vara en delförklaring till hur kvinnors benägenhet att söka till KTH ser ut, menar hon.

– En slutsats som ligger nära till hands är att det är de traditionella könsrollerna som har det allra största förklaringsvärdet. Det påverkar ju även resten av utbildningssektorn och arbetsmarknaden i hög grad. De behöver förändras på samhällsnivå för att vi ska kunna se en tydlig förändring även på KTH, säger Hillevi Good.

De traditionella könsrollerna behöver förändras på samhällsnivå för att vi ska kunna se en tydlig förändring även på KTH,

Studien visar att både män och kvinnor känner stor osäkerhet i samband med utbildningsvalet till högskolan i allmänhet. Kvinnor gör det dock i högre grad, 47 procent, jämfört med 28 procent av männen.

Oron gäller bland annat att kunskapskraven kan vara för höga och för att man inte ska klara av att hänga med i studierna. I den kvalitativa delen av undersökningen uppger flera att osäkerheten är anledningen till att de inte ens söker till KTH.

Både män och kvinnor anser att trivsel är mycket viktig faktor när de ska välja lärosäte. Kvinnor tenderar att spontant prioritera trivsel högre än männen. Däremot associerar de inte KTH med gemenskap och trivsel, enligt studien. I stället lyfter de kvinnliga gymnasieeleverna som intervjuats upp att KTH verkar vara stelt och snobbigt.

När det gäller både män och kvinnors grundläggande prioriteringar om att utbildningen ska ha hög kvalitet och ge möjligheter till jobb med hög lön har KTH en stor fördel. I undersökningen förknippas KTH med goda karriärmöjligheter, bra rykte och höga kunskapskrav, samtidigt som kännedomen om KTH är god.

I studien framhålls att KTH nu står inför utmaningen att fortsatt profilera KTH som ett högkvalitativt universitet samtidigt som man lyfter fram bilden av stark gemenskap mellan studenterna.

Text: Christer Gummeson

Så här gick undersökningen till:

  • Genomgång av tidigare genomförda målgruppsundersökningar.
  • Kvalitativ undersökning med tre fokusgrupper, varav två med kvinnliga gymnasieelever och en med kvinnliga KTH-studenter.
  • Kvantitativ enkätundersökning med gymnasieelever.