Till innehåll på sidan
Malin Åberg Wennerholm arbetar för att lyfta fram arkitekter som är kvinnor inom undervisningen på KTH. (Foto: Marc Femenia)

Lyssnar och lär av studenterna

Publicerad 2015-09-30

Lyssna på studenterna om du vill ha ärliga svar. Med den ansatsen har Malin Åberg Wennerholm, lärare på Arkitekturskolan, satt fart på jämställdhetsarbetet och infört nya examinationsformer. Nu belönas hon med KTH:s pedagogiska pris för sina insatser.

Glad över att ha fått priset berättar Malin Åberg Wennerholm att hon alltid utgått från studenternas önskemål och uppmaningar i sitt utvecklingsarbete.

– De står mitt i utbildningen och kan se hur den är. Som lärare har man sina ambitioner med kurserna, men det är studenternas upplevelser som säger något om hur resultatet faktiskt blev.

Till att börja med, som årskursansvarig på arkitekturutbildningen, förändrade hon formerna för kritik då studentarbeten granskas och betygsätts.

Vem är egentligen bekväm med att göra sig hörd vid ett rundabordsamtal eller inför ögonen på en kritisk jury? Antagligen de flesta lärare, men det är ju inte de som kritikforumen är till för, säger Malin Åberg Wennerholm.

Hon menar att alla studenter måste ges tillfälle att få lysa med sina kunskaper och har därför infört nya examinationsformer – bland annat mindre samtalsgrupper med fokus på dialog mellan jämlikar.

”Kunde inte vänta på planen”

Jämställdhetsarbetet tog fart när hon fick tjänsten som ansvarig för hela arkitekturprogrammet. Under flera år hade studenterna skrivit brev och gjort namninsamlingar om bristen på kvinnoperspektiv i utbildningen.

Malin Åberg Wennerholm lyssnade på kritiken, bildade ett jämställdhetssällskap och tog i samarbete med studenterna fram en checklista, ”5 punkter om jämställt”. Den fungerar som en uppförandekod och uppmanar lärare, gästföreläsare och gästkritiker att sätta likabehandling mellan könen i första rummet.

Parallellt pågick då Arkitekturskolans arbete med att utbilda personal och ta fram en handlingsplan för JML-frågor.

– Jag kunde inte vänta tills den var färdig utan började arbeta omgående, delade ut flygblad och fick igång en diskussion med studenterna om hur vi kunde gå vidare från ord till handling.

Över 90 procent män

Stickprov av kursernas referenslistor, som är en stark tradition inom arkitekturfältet, visade att manliga arkitekter stod för över 90 procent av de byggnader och verk som lyftes fram inom undervisningen. Enligt skolans nya regler ska det framöver vara en könsbalans, helst 50-50.

– Det är viktigt att kunna räkna på snedfördelningen, då blir förändringsarbetet något konkret som man kan utvärdera för att se om man nådde fram.

Arkitekturskolans JML-plan, som sjösattes till hösten, ger i uppdrag till all ansvarig personal att dra igång en aktivitet som förbättrar jämställdheten inom utbildningen. Samtliga aktiviteter ska dokumenteras och det görs en självvärdering vid terminens slut.

Vilken är den största utmaningen för att åstadkomma en mer jämställd miljö?
– Nu när verktygen är på plats gäller det att hålla fast vid det som påbörjats – vilket kan vara nog så svårt – fortsätta dialogen med studenterna, utvärdera våra åtgärder och hålla liv i diskussionen kolleger emellan.

Malin Åberg Wennerholms arbete har gett ringar på vattnet, flera lärosäten har hört av sig och är nyfikna på Arkitekturskolans utvecklingsarbete. Bland annat har Chalmers bjudit in henne för att berätta mer om de metoder som hon använt.

Text: Christer Gummeson

Checklista – 5 punkter om jämställt:

  • Tänk efter vad eller vem som du visar på bild och varför. Tänk efter vad eller vem som bilden, föreläsningen eller genomgången utelämnar och varför.
  • Gå utanför ditt vanliga nätverk för att skapa en jämställd blandning av deltagare vid paneldiskussioner, juryarbete, seminarier, konferenser eller genomgångstillfällen.
  • Tänk på att arbetet med att lyfta fram arkitekter av båda könen är sömlöst, undvik ”nu kommer en kvinnlig arkitekt”, utan gör det på ett naturligt vis utan några särskilda åthävor.
  • Namnge kvinnor och män på samma sätt, alltid med både för och efternamn första gången därefter med båda namnen eller bara förnamn
  • Tänk på hur du samtalar eller ställer frågor till studenten. Ha alltid en god ton som respekterar varje student som individ.

Prismotivering: "Malin Åberg Wennerholm är sedan 2014 programansvarig för arkitekturprogrammet och har under lång tid varit starkt engagerad i undervisning och pedagogisk ledning.
Malin har som årskursansvarig arbetat systematiskt med kvalitetsförbättringar av utbildningen, och speciellt med att utveckla nya pedagogiska former for återkoppling och kritik med ett fokus på inkludering och jämställdhet. Under läsåret 2014/2015 har hon bedrivit ett övergripande JML-arbete i nära samverkan med studenterna inkluderande tydligt kravställande och utbildning av samtliga lärare i programmet.
Malin har i detta arbete visat att hon tar studenters kritik, önskemål och uppmaningar på största allvar och tar ansvar att utifrån sin position med stor målmedvetenhet driva och realisera projekt som åstadkommer verklig förändring i riktning mot en mer jämställd högskola."

Pedagogiska priset  är ett resebidrag som utdelas årligen till lärare inom KTH, för framstående insatser inom grundutbildningen.