Till innehåll på sidan

”Lägg krut på att förenkla IT-verktygen”

Publicerad 2014-02-12

KTH behöver ta krafttag för att förenkla de IT-system som upplevs som krångliga att använda. Det säger prorektor Eva Malmström Jonsson i en kommentar till lärarenkäten om e-lärande.

Eva Malmström Jonsson
Eva Malmström Jonsson

Enkäten visar att en del lärare behöver mer support, medan andra ser brister i det tekniska stödet. Hur ska KTH tackla det för att kunna uppnå visionen om ett Virtuellt Campus?

– KTH måste ta till sig detta och lägga krut på att försöka förenkla de system och program som upplevs som krångliga och otillgängliga. I några fall handlar det om att tänka om och hitta nya lösningar.

– En viktig utmaning blir att identifiera och implementera skalbara lösningar, alltså sådana som kan utvecklas och växa på ett effektivt sätt när man vill koppla på nya funktioner efter att nya användarbehov uppstår.

Många lärare ser sin egen tidsbrist som ett hinder – man tvivlar på om det är välinvesterad tid att lära sig nya IT-verktyg eftersom man inte vet ifall det förbättrar lärandet. Hur ser du på det?

– Tidsbristen är en viktig fråga eftersom lärarna redan är hårt ansträngda. Men allt behöver ju inte hända på en gång utan man kan göra stegvisa förändringar. En grundpelare för att öka användningen av e-lärande är att IT-verktygen ska vara enkla att använda. Är man en van datoranvändare så ska IT-verktygen upplevas som så intuitiva som möjligt.

– I det långa loppet tror jag att en ökad användning av e-lärande kan leda till att läraren får möjligheter att använda mer av sin undervisningstid till att interagera med studenterna, till exempel med problemlösningar och genom olika diskussioner. Detta eftersom studenterna kan komma bättre förberedda till undervisningstillfällena än i dag.

– Det finns också omfattande pedagogisk forskning som visar att lärandet kan bli mer effektivt med användningen av IT-verktyg.

Avsikten med enkäten är att vägleda KTH om vilka satsningar som ska göras för att öka e-lärandet. Vilken vägledning har den gett?

– Enkätsvaren är ovärderliga!  Styrgruppen för e-lärande, som var enkätens avsändare, arbetar just nu med att ta fram en handlingsplan för de närmaste åren och i det arbetet utgör enkätsvaren en viktig del.

– En snabb respons på enkäten blev att tydliggöra de e-resurser och lärarstöd som redan finns. samlar utbudet av det lärarstöd som är tillgängligt. Bland annat erbjuds drop-in support en gång i veckan. ECE-skolan och IT-enheten fungerar som stöd för lärarna i det dagliga arbetet.

Text: Christer Gummeson

Lärarna vill arbeta mer med e-lärande