Till innehåll på sidan

KTH:s e-lärande kartläggs genom enkät

Publicerad 2013-10-03

I vilken omfattning använder KTH:s lärare digitala system i undervisningen eller för sin administration? Hur många av dem använder exempelvis Skype, webbaserade prov eller digitala diskussionsforum? Det är några av frågorna i en enkät som går ut till alla drygt 1000 lärare på KTH i oktober. Syftet är att ta tempen på hur virtuellt KTH:s campus egentligen är i nuläget.

Johan Fridell
Johan Fridell

I KTH:s framtidsbild Vision 2027 slås fast att KTH:s virtuella campus ska vara lika betydande som det fysiska. Möjligheterna för e-utbildning ska tas tillvara så långt det är möjligt.

Men än är man inte där, och ett första övergripande steg är att kartlägga hur de digitala lärarresurserna används för närvarande.

– Den bild som kommer fram av enkätsvaren kommer vara en grundsten för vilka beslut som KTH:s ledning bestämmer sig för att ta i den här frågan, säger ECE-skolans Johan Fridell, som utformat enkäten tillsammans med Olle Bälter, lektor i datalogi på CSC-skolan, som forskar bland annat på webbenkäter.

Alla KTH:s lärare bjuds in att svara på enkäten via ett mejlutskick som går ut 16 oktober. Svarsperioden sträcker sig 2-3 veckor därefter.

Nackdel för studenter

Med hjälp av frågorna kartläggs både vilka digitala resurser som lärarna faktiskt använder och hur de tycker att de nuvarande systemen fungerar.  De kan även ange om de anser sig behöva mer stöd för att kunna dra nytta av de tillgängliga systemen.

Olle Bälter.
Olle Bälter.

Enkätsvaren kommer bland annat ge en uppfattning av hur spridd användningen av de digitala lärarresurserna ser ut, exempelvis skillnaden mellan olika skolor eller mellan hur adjunkter, lektorer och professor använder digitala hjälpmedel.

– Vi kommer att se vilka grupper som är nöjda med nuvarande digitala system och vilka som önskar mer stöd för att kunna använda dem, säger Olle Bälter.

I dagsläget används till exempel lärandeplattformen Bilda frekvent på vissa skolor medan andra skolor i hög grad använder egna system som har liknande funktioner. Ur ett studentperspektiv kan det vara till nackdel.

– Eftersom studenterna läser kurser från olika skolor kan de tvingas lära sig olika system. Men KTH:s ambition är att studenterna ska mötas av ett KTH, då det underlättar deras lärande, säger Olle Bälter.

Populära system kan spridas

Förhoppningen är att enkätsvaren ska ge en samlad bild av vilka lokala system hos enskilda skolor som upplevs som extra värdefulla av användarna. Olle Bälter håller fram EES-skolans digitala stöd för studenternas ex-jobb.

– Vi har en god bild över vilka system som finns, men får vi nys på fler populära system genom enkäten kan det finnas anledning att adoptera dem för hela KTH, säger han.

När analysen av enkätens resultat är klar räknar Johan Fridell och Olle Bälter med att kunna presentera en representativ bild av hur KTH:s lärare vill utforma framtidens digitala lärarresurser. Därför är de också angelägna att så många som möjligt svarar på enkäten.

– Det kommer aldrig handla om att diktera vilka system som ska användas. Vi arbetar för att erbjuda ett virtuellt campus som är så bra som möjligt för både lärare och studenter. Utifrån de resurser som har skapats ska lärarna kunna välja det som är bäst anpassat för deras syfte, Johan Fridell.

Text: Christer Gummeson