KTH mobiliserar för ökad jämställdhet

Publicerad 2016-10-20

Hur kan KTH bli en mer genusmedveten organisation? En plan ska tas fram för att inkludera jämställdhetsperspektivet i alla beslut och processer.

Anna Wahl, professor.

Män får mer forskningsmedel, kvinnliga forskare undervisar mer. Genomströmningen ser olika ut för tjejer och killar, valet av studier är könsbundet, administrativ personal är oftast kvinnor – jämställdhetsfrågan skär genom många nivåer inom högskolor och universitet.

Nu har regeringen gett landets lärosäten i uppdrag att arbeta på ett mer jämställt sätt – målet är att all verksamhet ska bedrivas utifrån kunskap om kvinnors och mäns villkor och behov.

Anna Wahl professor i genus, organisation och ledning, leder arbetet med att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering vid KTH. Hon understryker att det både gjorts och görs många, såväl mindre som större, enskilda insatser för att främja jämställda villkor. Men samordning och nödvändig överblick saknas.

– Det långsiktiga målet är att KTH ska bli en mer genusmedveten organisation vilket kommer att skapa högre kvalitet inom alla delar, forskning, utbildning och administration, säger hon.

Tillsammans med Charlotte Holgersson , docent, har hon inlett en inventering för en nulägesbeskrivning – identifiera grupper, områden och processer som präglas av ett medvetet jämställdhetsarbete och belysa var i organisationen det saknas eller behöver utvecklas ett genusperspektiv.

Charlotte Holgersson, docent.

– Medvetenheten finns fläckvis, vi hoppas att den kan spridas till att bli ett normalläge som alla vill leva upp till, inte för att de känner sig tvungna utan för att de upplever att det har en kvalitetshöjande effekt, säger Charlotte Holgersson.

Organisationen av detta arbete är avgörande, och troligtvis kommer det föreslås någon form av central stödfunktion, en helpdesk för jämställdhetsfrågor dit anställda – lärare, forskare och administratörer – kan vända sig.

– Tanken är att den ska fungera som en kompetensbank, stötta dem som vill börja en process från noll eller driva vidare en fråga som tappat fart och behöver ny input, säger Charlotte Holgersson.

Ett ledarprogram inom genus och förändringsledning för kvinnor på högre nivåer inom KTH – professorer, docenter och administrativa chefer, finns redan planerat. Syftet är att mobilisera en grupp av kvinnor som är drivande i arbetet med jämställdhetsintegreringen. Gruppen ska ta form under våren.

– Så småningom kan även riktade insatser med män initieras, men till en början tror vi att det är viktigt med en satsning med enbart kvinnor för att öka kvinnors inflytande över hur förändringsprocessen ska dras igång, säger Anna Wahl.

Arbetet med planen pågår under hösten, då förslag tas fram och förankras i olika grupperingar. En färdig plan ska lämnas in till regeringen i maj 2017.

Text: Christer Gummeson