Till innehåll på sidan

KTH-doktorer attraktiva i näringslivet

KTH-doktorer i arbetslivet
3 av 4 KTH-doktorer arbetar utanför universitetsvärlden. (Illustration: Ida Björs)
Publicerad 2009-12-03

Ungefär 75 procent av de som tagit en forskarexamen vid KTH arbetar i företag och organisationer utanför universitetsvärlden. Överlag är de nöjda med sina forskarstudier, men många känner sig ändå inte tillräckligt förberedda för en karriär i näringslivet, visar en enkätundersökning.

En post- och webbenkätundersökning som skickats till 535 personer som antagits som doktorander 2000–2001 visar att de överlag är nöjda med KTH, och med karriären efter forskarstudierna. De flesta arbetar utanför universitetsvärlden. Undersökningen är en del av arbetet med att följa upp, utvärdera och förbättra forskarutbildningen vid KTH.

Eric Giertz, dekan på KTH Företagssamverkan, konstaterar att doktorandutbildningen numera inte bara kan ta sikte på en akademisk karriär. Som det ser ut nu finns det bara universitetstjänster för ett fåtal av alla de doktorer som utbildas.

– Utbildningen behöver anpassas till den faktiska arbetsmarknaden som numera är i näringslivet. Men framförallt kan vi också öka forskarutbildningens attraktivitet om vi visar på de olika karriärvägar som finns, säger Eric Giertz.

De flesta som tagit en forskarexamen anser att de har stor nytta av sina doktorandstudier i sitt nuvarande arbete. Två tredjedelar av dem som har svarat på enkäten har i dag arbete där de leder andra, och en femtedel är chefer.

Kontakt med näringslivet

Enkätsvaren antyder dock att många kände sig dåligt förberedda för en karriär utanför akademin. Hälften hade velat ha större kontakt med näringslivet under sin doktorandtid, både i forskningen och i undervisningen. Många tycker också att den framtida karriären diskuterades alldeles för lite med handledaren.

– Det är viktigt att föra en diskussion om karriärmöjligheter med doktoranden, det är ju en individuell utbildning. Vi behöver utveckla handledningen i det avseendet, säger Folke Snickars, fakultetens dekanus.

Doktoranderna rekryteras framförallt från civilingenjörprogrammen i kemi, teknisk fysik och bioteknik på KTH. Av dem som skrevs in som doktorander 2000–01 kom 40 procent från KTH, 35 procent från annat universitet i Sverige och resten från universitet utomlands.

Enkätstudien visar att doktorerna får arbete i såväl små och medelstora utvecklingsintensiva företag som i konsultföretag och i de stora industriföretagen. Av de knappt 65 procent som har svarat på enkäten har över 80 procent avlagt antingen licentiat- eller doktorsexamen, cirka tio procent har avbrutit sina studier.

Övriga är fortfarande inskrivna som doktorander. De som har gått till näringslivet har högre lön än de som stannar i akademin, oavsett om de har tagit examen eller inte.

– Kanske värderar vi inom akademin doktorskompetensen för lågt. Vi måste konkurrera om de här personerna med andra incitament än lönen, säger Folke Snickars.

Handledaren avgörande

Det ord som återkommer mest i enkätsvaren är ”handledare”, enligt Marie Westerman, projektledare för enkäten på KTH Företagssamverkan.

– Det är tydligt att handledaren spelar en viktig roll för doktoranden. Har doktorandtiden varit lyckad så beror det ofta på en bra handledare och tvärtom, säger hon.

Kritiken som framförs handlar också om att målet med doktorandtjänsten varit otydligt, menar hon. I svaren efterlyses fler vetenskapliga forum och mötesplatser för att få mer teamkänsla.

På den fronten har det hänt en del sedan denna kull doktorander studerade på KTH, påpekar Folke Snickars. Bland annat sker det en utveckling mot större doktorandgrupper och forskarskolor bland annat.

En majoritet tycker att avhandlingen är det viktigaste med doktorandstudierna. Slutsatsen av detta kan vara att ännu större vikt bör läggas vid avhandlingen i utbildningen.

– Fast det är inte åt det hållet vi är på väg. Trenden är i stället att doktoranderna i våra framtida doktorsprogram även ska skaffa sig en teknikvetenskaplig bildning på forskarnivå och få svårare kurser, säger Folke Snickars.


Text: Susanne Rosén