Kick-off för strategisk förnyelse

Hälften av SRA-medel går till nya forskartjänster

Kick-off för SRA
Mathias Uhlén (tv), som leder ett av KTH:s strategiska forskningsområden och rektor Peter Gudmundson, deltog på SRA-satsningens kick-off. (Foto: Håkan Lindgren)
Publicerad 2010-01-27

Förnyelse. Det var ledordet på KTH:s kick-off för de strategiska forskningsområdena. De extra miljoner som KTH får genom regeringens forskningssatsning ska användas till nya forskartjänster, uppbyggnad av infrastruktur och nya projekt.

Regeringens satsning på strategiska forskningsområden fokuseras till två universitet inom vart och ett av de 20 utvalda forskningsområdena. KTH, som är involverat i totalt elva områden får 579 miljoner under femårsperioden 2010–2014 för att bygga upp världsledande forskning.

– Det är ett rejält tillskott i vår grundfinansiering. Att vara bland de utvalda universiteten stärker oss också både nationellt och internationellt inom dessa områden, konstaterar Peter Gudmundson, KTH:s rektor.

KTH:s strategiska forskningsområden, SRA, ingår i, men är inte identiska med, de tvärvetenskapliga forskningsplattformar som KTH inrättade under 2008. Forskningsplattformarna är vidare än SRA-områdena och ska stödja deras utveckling. Plattformarna har också ett mer långsiktigt perspektiv i KTH:s utvecklingsarbete, jämfört med de strategiska forskningsområdena.

I fem strategiska forskningsområden är KTH ledande part. Ett av dem är IT och mobil kommunikation som får ett strategiskt forskningsbidrag på 33,3 miljoner kronor under femårsperioden.

Det är ingen dramatisk ökning för ett forskningsområde som utöver fakultetsanslagen får många externa bidrag.

– Det motsvarar kanske 10 procent extra inom vårt område. Det kan låta lite men de här pengarna är extremt viktiga just för att de kan, och ska, satsas på förnyelse, säger Jens Zander, ansvarig för IT och mobil kommunikation.

Satsa på yngre forskare

Många av IT-områdets befintliga anslag är ju uppbundna till redan etablerade forskare påpekar Jens Zander. Det strategiska forskningsbidragen ger möjligheter att satsa på yngre lovande forskare och projekt med ett visst mått av risktagande.

– Vi verkar ju inom ett av Sveriges industriella styrkeområden. Ericson har varit ett flaggskepp i många år, men nu befinner vi oss i slutet av mobiltelefonens guldålder. Nu är det området mobilt bredband som är i fokus när det gäller att hitta nya produkter och nya tjänster för svensk industri, säger Jens Zander.

IT och mobilkommunikation har ett tiotal nya projekt på gång. Det rör sig exempelvis om utvecklande av energisnåla system för höghastighetskommunikation eller användarvänlig robotteknik, robotar som kan programmeras av vanliga människor.

SRA-området Produktionsteknik får 19 miljoner kronor per år under femårsperioden. Bengt Lindberg, dekan på ITM-skolan och ansvarig för Produktionsteknik, är glad och stolt över att ämnet finns med bland de forskningsområden som regeringen pekat ut som strategiska.

– Det har aldrig hänt tidigare att man anammat produktionsteknik som ett satsningsområde. Så det känns som något av en nyrenässans.

Världsledande forskning

Framgången ser han till stor del som ett resultat av Svenska produktionsakademins arbete med att ta fram en produktionsagenda ”Svensk produktionsforskning 2020” som levererades till departementet. Produktionstekniks SRA-ansökan XPRES ligger också helt i linje med EU-kommissionens efterlysning av produktionsstrategier för Europa, påpekar han.

– Det är oerhört viktigt att vi kan fortsätta utveckla produktionstekniken inom den industri som producerar tunga förädlingsvärden. Mälardalen med Bombardier, Volvo i Köping och Scania är Sveriges största centra för sådan industri och KTH är huvudleverantör av skickliga ingenjörer till Mälardalen.

På Produktionsteknik är rekryteringen till tre nya tjänster redan i gång. Nyrekryteringarna är en förutsättning för att bygga upp världsledande forskning, betonar Bengt Lindberg.

– Vill man komma till ”top of the line” måste man ha de här seniora forskarna.

Medel för nyanställningar

En stor del, ungefär hälften, av hela KTH:s strategiska forskningsanslag ska också användas just till att anställa nya forskare. I månadsskiftet januari/februari annonseras 17 nya forskartjänster ut, varav 3 professurer. KTH satsar på annonser både i svenska morgontidningar, internationella vetenskapstidskrifter och via Google.

– Vi vill ju locka världens bästa forskare till Stockholm, förklarade Peter Gudmundson på KTH:s kick-off för SRA-arbetet som gick av stapeln 26 januari.

Vid kick-offen inledningstalade landshövding Per Unckel som betonade att KTH:s internationella framgångar inte bara är viktiga för KTH utan också för Stockholm och Sverige.

De ansvariga för de olika SRA-områdena presenterade sedan sina forskningsområden. Först ut var Mattias Uhlén som berättade om biovetenskapen och projektet Science for Life Laboratory.

Jens Zander presenterade IT och mobil kommunikation, Dan Henningson e-vetenskap, Bengt Lindberg Produktionsteknik och Harilaos Koutsopoulos området Transportforskning. Stefan Östlund berättade om energiforskningen som koordineras av Uppsala universitet men där KTH ansvarar för den största delen.


Text: Ursula Stigzelius