Till innehåll på sidan

Karriärsystem får fokus på unga

Kulturförändring krävs inför Tenure Track enligt vicerektor

Publicerad 2009-05-25

KTH ska rekrytera fler unga lovande forskare för att sedan odla deras excellens på plats. Ett erbjudande om en tydligare karriärväg ska göra det mer attraktivt för dem att börja vid KTH. Så ser en av grundbultarna ut i det nya karriärsystemet, Tenure Track, som börjar gälla om drygt ett halvår.

Gustav Amberg
Gustav Amberg

Utvecklingen av ett nytt karriärsystem har funnits med i flera av de senaste utvecklingsplanerna på KTH. Nu har en arbetsgrupp, ledd av vicerektor Gustav Amberg, fått i uppdrag att utreda hur det skulle kunna realiseras till början av nästa år. Vad som krävs är en kulturförändring, ett nytt sätt att se på rekryteringen av forskare till KTH, menar han.

– Vi vill utveckla ett karriärsystem liknande det som finns vid många utländska universitet. Det innebär att vi sätter fokus på att rekrytera forskare redan ungefär fem år efter att de har disputerat. Vitsen är att vi ska kunna utveckla och odla fram deras excellens när de väl kommit på plats till KTH, säger Gustav Amberg, vicerektor för fakultetsförnyelse och jämställdhet.

En viktig ingrediens i det nya systemet är att det ska finnas en tydlig karriärväg för de unga forskare som knyts till KTH.

– Kanske är det fel att kalla Tenure Track-systemet för tryggare än det vi har i dag; jag ser en poäng i att forskarkarriären är konkurrensutsatt. Men det är viktigt att tjänsterna är förutsägbara och att man som ung forskare vet vad som gäller. Det förutsätter att KTH anstränger sig för att planera sitt behov av personal på längre sikt, så att man kan komma med bättre erbjudanden till unga forskare än vad vi kan göra i dag, säger han.

Forskarassistent kan försvinna

I dagsläget finns det i huvudsak två anställningsmöjligheter för KTH:s yngre forskare: en tidsbegränsad forskarassistenttjänst på 4 år eller en anställning som biträdande lektor med möjlighet att befordras till lektor med fast anställning.

– En av de stora anledningarna till att vi vill förändra karriärsystemet är att vi i dagsläget inte har något attraktivt erbjudande till forskarassistenten efter projekttiden. Ett scenario kan därför vara att KTH framöver inte ska inrätta några nya forskarassistenttjänster, säger Gustav Amberg.

Det första förslag som Ambergs grupp lägger fram vid halvårsskiftet kommer att innehålla idéer för hur KTH:s skolor bättre ska förutse sin rekrytering och sitt personalbehov.

– Generellt gäller att vi från början i rekryteringsprocessen måste tänka på litet längre sikt. Rent konkret innebär det att vi till exempel vid anställningen av biträdande lektor bör planera för ett behov av lektorer inom fem år och därpå en professor om ytterligare fem år. Ur det perspektivet är det viktigt att vi vid rekryteringen utvärderar de sökande mer noggrant.

En sådan tydlighet och förutsägbarhet i Tenure Track kommer att vara gynnsamt, inte minst för att kunna rekrytera fler kvinnliga forskare, anser Gustav Amberg.

– I dagsläget är det många kvinnor som väljer bort en akademisk karriär och hoppar av KTH efter disputationen. Samtidigt visar flera undersökningar i den här frågan att kvinnor i högre grad än män efterfrågar tydlighet och klara regler. Hela vårt förslag adresseras mot detta behov genom att systemet ska vara mer förutsägbart, säger han.

Fokus på undervisning

Ett annat mål med Ambergs utredning är att ge en plattform åt de akademiker som inte följer Tenure Track-spåret ”doktor– lektor– professor” på KTH.

– Vi tycker att det är viktigt att erbjuda attraktiva tjänster för dem som i dag till exempel jobbar som laboratoriechefer, föreståndare för centrumbildningar eller har andra kvalificerade administrativa forskartjänster. I nuläget har dessa en rad olika titlar – forskningsingenjörer, forskare, föreståndare – men där saknas en struktur och tydlig karriärväg. Vi vill både ge denna grupp ett erkännande och städa upp i floran av de olika beteckningarna.

En annan viktig grupp är medarbetare på KTH som har fokus i första hand på undervisning.

– Vi skulle vilja ge personer som gör exceptionella insatser i grundutbildningen en tydligare legitimitet och ett erkännande. Här är det dock inte klart hur det ska åstadkommas, och det måste betonas att undervisning naturligtvis ingår som en viktig uppgift även för dem som följer Tenure Track-spåret mot professor.

Totalt består Gustav Ambergs arbetsgrupp av tolv personer som representerar de flesta skolorna vid KTH. Senast 1 juli ska gruppen lämna ett förslag som innehåller en beskrivning av hur de framtida tjänsterna på KTH kommer att se ut. Förslaget kommer även innehålla idéer för hur fakultetsnämndens arbetsordning och regler kan förändras.


Christer Gummeson