Kampanj ska minska ökande plagiering

Lärare får handbok för att leda studenter på rätt väg

Publicerad 2009-10-08

KTH arrangerar en kampanjvecka för att få bukt med plagieringen. En handbok har tagits fram som ska tipsa lärarna om hur man minskar fusk och missförstånd vid studenternas examinationer.

Carl-Mikael Zetterling
Carl-Mikael Zetterling, ICT-skolan.

Informationskampanjen "Plagiarism awareness week" 19-23 oktober fokuserar på det växandet problemet med otillåten användning av källmaterial. På samtliga KTH:s campus genomförs olika informationsaktiviteter för att medvetandegöra lärarna om plagieringens betydelse.

– Vi är inte ute efter att sätta dit studenter. Vi vill göra lärare och studenter medvetna om var gränserna går för felaktig användning av andras material och även sprida kunskap om hur man skriver korrekta arbeten, säger Carl-Mikael Zetterling, som leder KTH:s arbete med att motverka plagiering.

Till viss del är plagieringen alltså ett pedagogiskt problem, där lösningen finns i att upplysa studenterna om vilka regler som gäller, menar Zetterling. Tillsammans med Jude Carroll, Oxford Brookes University, har han skrivit handboken ”Hjälp studenter att undvika plagiering” (”Guiding students away from plagiarism”). Boken ges ut i en tvåspråkig engelsk-svensk upplaga och kommer att delas ut till alla lärare på KTH.

– Problemet med plagiering ska tas på största allvar. En stor del av disciplinärendena på KTH handlar om plagiering. Trenden är ökande och det finns ett stort mörkertal, säger han.

Studenterna osäkra

Kampanjen tar ett helhetsgrepp om plagieringsproblematiken, betonar Zetterling. Självklart måste studenterna informeras om vad som verkligen är plagiering, men också få en möjlighet att öva på att skriva korrekta vetenskapliga arbeten så att de inte i onödan beskylls för fusk, menar han. Det handlar bland annat om hur man använder referenser och gör källhänvisningar på rätt sätt.

– Många är osäkra på hur man skriver en labbrapport eller en uppsats. I de fallen kan det vara lämpligt att lärarna låter studenterna skriva en förhandsversion inför examinationen. Då kan man fånga upp dem som inte förstått hur man går till väga och förebygga så att inte studenten hamnar i ett disciplinärende, säger Carl-Mikael Zetterling.

Handbok om plagiering
KTH:s handbok om plagiering ges ut i engelsk-svensk upplaga.

Handboken tar även upp de textmatchningsverktyg som finns tillgängliga för lärarna för att kontrollera huruvida materialet i ett studentarbete är ett plagiat. Exempelvis finns via KTHB verktyget Urkund åtkomligt som matchar inlämnade studentarbeten mot relevanta texter på nätet.

– Men dessa verktyg är långt ifrån fulländade. De bästa verktygen identifierar bara ungefär 50 procent av det som verkligen är en plagiering. Dessutom hittar de olika saker vid olika tidpunkter eftersom informationen på nätet naturligtvis är i ständig förändring, säger Carl-Mikael Zetterling.

Att tolka den granskning som textmatchningsverktygen levererar kan därför vara komplicerat – här kan KTH:s lärare få anvisningar om hur man gör detta i handboken.

Viktigt med öppenhet

Statistiskt sett ser det kanske inte så allvarligt ut när det gäller plagiering. KTH har för närvarande 20–30 anmälda fall per år. För hela riket handlar det om 400–500 fall årligen. Men de är ojämnt fördelade mellan lärosätena, vilket tyder på ett stort mörkertal, enligt Zetterling.

– En del tycker att vi inte ens ska diskutera den här frågan öppet, för att det kan svärta universitetens rykte. Men om vi tystade ner det skulle plagieringen antagligen växa sig större. Om ett universitet enligt statistiken har få fall av plagiering, finns det all anledning att misstänka att verkligheten ser helt annorlunda ut, säger han.

Nyligen fälldes en masterstudent vid KTH för att ha plagierat hela sitt examensarbete, omfattande 30 högskolepoäng. Studenten hade själv författat två av uppsatsens sidor, resten var hämtat från nätet.

– Hade vi inte hittat plageringen så hade vi delat ut en masterexamen till någon som verkligen inte förtjänar det. Det är mycket allvarligt.

Carl-Mikael Zetterling leder även arbetet med att ta fram en KTH-policy för plagieringsfrågor som ska beslutas av universitetsstyrelsen senast nästa sommar. Eftersom högskoleförordningen inte har några egentliga skrivningar om plagering behöver KTH ta fram egna riktlinjer.

– Policyn ska ge anvisningar för vad vi anser vara en plagiering och även var gränsen går för när en upptäckt plagiering ska bli ett disciplinfall. I vissa fall kan det vara bättre att prata med studenten i stället för att göra en anmälan. Policyn ska slå fast att alla fall bedöms efter samma regler och garantera studenterna rättssäkerhet.


Text: Christer Gummeson

Informationskampanj för nya handboken

Informationsträffar hålls fem gånger under veckan 19-23 oktober spritt över flera campus. Träffarna pågår kl 10–12 och hålls huvudsakligen på engelska, enligt följande upplägg:

10.00–10.15: Coffee & cake, Receive your copy of the handbook
10.15–10.25 Why plagiarism matters in KTH education: President or Dekanus
10.25–11.30 Guiding students away from plagiarism: Using the handbook: Jude Carroll and Carl-Mikael Zetterling
11.30–12.00 Discussion and questions

Träffarna hålls på följande platser:
19 oktober: sal FD5, Albanova
20 oktober: hörsal F2, Lindstedtsvägen, KTH Campus
21 oktober: Forumaulan, Kista
22 oktober: Salongen, Osquars backe, KTHB
23 oktober: Sal 3-221, Flemingsberg

Anmälan till plagieringsveckan

Plagieringsfall vid KTH 2007–2009


Antal studenter som anmälts misstänkta för plagiering:

2007: 14
2008: 24
2009: 25


Antal studenter som fällts för plagiering:

2007: 10
2008: 19 (2 under utredning)
2009: 7 (18 under utredning)

Student som fälls i disciplinärende vid KTH får antingen en varning eller stängs av från studier vid KTH. Avstängningstiden är normalt sex veckor.

Fotnot: För år 2009 gäller statistiken till och med september månad