Till innehåll på sidan
Annica Fröberg
Medarbetarundersökningen ger en ypperlig möjlighet att påverka den egna arbetssituationen, säger KTH:s personalchef Annica Fröberg. (Foto: Christer Gummeson)

Hur mår KTH som arbetsplats?

Publicerad 2009-11-23

Är arbetsförhållandena på KTH tillräckligt goda för att man ska kunna uppnå verksamhetsmålen på bästa sätt? Snart får alla anställda chansen att berätta om hur de ser på sin egen arbetssituation. I slutet av november går en medarbetarundersökning ut med e-posten.

Vilket handlingsutrymme har du på jobbet? Känner du engagemang för dina arbetsuppgifter? Får du tillräckligt stöd av chefen för att utföra ditt uppdrag på KTH? Det är några frågeområden i den medarbetarundersökning som snart skickas ut till alla anställda på KTH.

Undersökningen är en av de mest omfattande i sitt slag på KTH – samtliga anställda kommer att ställas inför samma frågor. Och allas svar är lika viktiga, understryker KTH:s personalchef Annica Fröberg.

Genom att delta i undersökningen bidrar man till att belysa vilka styrkor och svagheter som finns på den egna avdelningen. När detta blir tydligt är det lättare att prioritera vilka åtgärder som ska sättas in på de olika nivåerna i verksamheten vilket i slutändan kommer att leda till en kvalitetsförstärkning för hela personalstyrkan, säger hon.

– Det här är en ypperlig möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Så det är viktigt att varje medarbetare verkligen berättar om vad som fungerar och vad som inte fungerar på arbetsplatsen, säger Annica Fröberg.

Personalstrategiskt arbete

Medarbetarundersökningen är en del i utvecklingen av KTH:s personalstrategiska arbete. Resultaten kommer att bearbetas i omfattande statistiska analyser för att så småningom leda fram till underlag som visar skolornas behov av insatser och åtgärder inom olika områden.

Urvalet och formuleringen av frågorna i enkäten har utgått från KTH:s styrdokument, främst utvecklingsplanen och personalpolicyn. Vitsen är att kunna avläsa samband mellan personalens uppfattning av sin arbetssituation och hur väl KTH uppnår sina verksamhetsmål. De eventuella brister som avspeglas genom svaren ska därmed kunna tolkas som direkta hinder för att nå målen.

– Vi kommer i ett senare skede att ta fram ett flertal olika nyckeltal som ska tydliggöra sambanden. Det handlar till exempel om ledarskaps- och motivationsindex som ska belysa vilka faktorer som påverkar ledarskapet och personalens motivation och även visar hur de i sin tur påverkar varandra, säger Anna Vogt, personalkonsult på personalavdelningen.

Hanteringen av undersökningen sköts av ett externt företag. Enkäten skickas ut via mejl i månadsskiftet november/december. Svaren som kommer in är avidentifierade. Men resultaten kommer att kunna brytas ned på avdelningsnivå.

Genomförs vartannat år

Varje skola får under våren en rapport med resultatet från medarbetarundersökningens frågeområden. Efter en analys ska skolorna fastställa vilka åtgärder de vill prioritera.

Anna Vogt ser stora vinster i att varje avdelning tar resultaten från undersökningen på största allvar:

– Man kan snabbt inse att det rent ekonomiskt lönar sig att följa upp resultaten. Om man som skola inte har möjlighet att sätta in alla relevanta åtgärder så kan man kanske ändå ta vissa steg för att till slut uppnå målet. I det arbetet har skolcheferna stöd av personalavdelningen och det finns även externa resurser som företagshälsovården Feelgood och Starck&Partner som arbetar med individ- och ledarskapsutvecklingsprogram, säger hon.

Arbetet med medarbetarundersökningen finansieras av externa medel från Partsrådet, som är en ideell förening som består av Arbetsgivarverket och fackliga organisationer. Tanken är att KTH ska genomföra en medarbetarundersökning vartannat år.


Text: Christer Gummeson