Till innehåll på sidan
Hur är det med trivseln på KTH? Den återkommande medarbetarundersökningen skickas ut i början på april. (Illustration: Ida Björs)

Hur är det på jobbet?

Publicerad 2018-03-29

I dagarna skickar KTH ut sin återkommande medarbetarundersökning. Enkäten ska ge en bild av arbetsmiljön. I år handlar många av frågorna om trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.

Annica Fröberg.

Det är femte gången som KTH genomför en enkätundersökning för att få veta mer om hur anställda ser på trivsel och arbetsmiljö.

– Den här gången lägger vi särskild vikt vid rektors prioriterade arbetsmiljöområde, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier, säger Annica Fröberg, personalchef på KTH.

Liksom tidigare år finns det även frågor om ledarskap och arbetsklimat. Samtliga anställda på KTH får enkäten. Nytt för i år är att den även går ut till forskarstuderande med annan finansiering än anställning.

Vilken betydelse har undersökningen för KTH?
– Jag skulle säga att det är en temperaturmätning. Vi kan hitta förbättringsområden som vi kan prioritera. Men sedan är det alltid en balansgång hur man läser och tolkar svaren, säger Annica Fröberg.

Tidigare enkäter har visat att många medarbetare är stressade. Det har lett till att KTH erbjudit seminarier om stresshantering via företagshälsovården. Det har hållits föreläsningar som också gått att se via intranätet. Även skolorna har haft aktiviteter.

– Tillsammans med facken finansierar vi livs- och karriärplanering, för medarbetare som vill utveckla sitt liv och sin karriär.

KTH går ut med inbjudan om livs- och karriärplanering två gånger om året.

Andra insatser som gjorts med anledning av undersökningen är att öka medvetenheten om rutiner vid krissituationer, tillbud och brandutrymning samt att tydliggöra hantering av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier.

Hur har resultaten av enkäten sett ut på längre sikt?
– Det positiva är att vi alltid har haft ett högt engagemang och stolthet hos medarbetarna. De första åren fanns en osäkerhet om hur man anmälde och fick stöd vid diskriminering, det har vi också blivit bättre på. Stressen har varit svårare att komma till rätta med.

Annica Fröberg vill uppmana alla som får enkäten att ge sin bild av arbetsmiljön på KTH.

– Det är en fantastisk möjlighet att vara med och bidra till en bra arbetsmiljö. Det är viktigt att varje medarbetare trivs och vill bidra.

Enkäten innebär också ett tillfälle för självreflektion, menar hon.

– Vi har nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Då kan man börja med sig själv. Hur tänker jag och hur vill jag bli bemött? Hur bidrar jag till vår arbetsmiljö?

Så tycker några av facken om medarbetarenkäten:

Erik Edstam

Erik Edstam, ordförande för ST på KTH:
– Man kan identifiera delar av verksamheten som behöver ytterligare uppmärksamhet när det gäller framför allt organisatorisk och social arbetsmiljö. Men det är ibland lätt att konstatera att ”73 procent är nöjda med sin arbetsmiljö” och stanna där, i stället för att undersöka de andra 27 procenten. Undersökningen är ett viktigt verktyg, men ger inte i sig några svar.

När det gäller uppföljning av tidigare års resultat anser Erik Edstam att aktiviteterna utifrån undersökningens resultat har många gånger varit rimliga, men det har tagit för lång tid att genomföra dem.

– Förutsättningarna har förändrats och det har varit svårt för personalen att se kopplingen mellan undersökningen och de genomförda aktiviteterna.

Jelena Elfving, facklig representant för SEKO på KTH:
– Den är ett viktigt verktyg när arbetsgivare och fack ska identifiera och prioritera områden och skapa förutsättningar för utveckling. Undersökningen ger en helhetssyn på verksamheten. Arbetsmiljö och ledarskap är viktiga frågor.

När det gäller uppföljning av enkäten är Jelena Elfving ganska nöjd.

– I stort sett följs det upp bra. Jag kan inte uttala mig för hela campus, men den psykosociala arbetsmiljön och den arbetsrelaterade stressen har diskuterats mycket. Partsrådet* har också erbjudit KTH och fackliga representanter olika kurser kring arbetsmiljö och anställda har haft work-shops om stress och sömn.

*Partsrådet är en ideell förening som består av Arbetsgivarverket och fackliga organisationer.

Text: Ann Patmalnieks

Så görs undersökningen

  • Undersökningen, som är webbaserad och skickas ut via mejl 4 april, görs med hjälp av företaget Quicksearch. Resultatet presenteras för rektors strategiska råd och respektive skolledning i slutet av vårterminen 2018. Sedan upprättar personalavdelningen och skyddskommittén en handlingsplan för hela KTH. Varje skola gör också en egen handlingsplan.
  • Tidigare undersökningar ha gjorts 2009, 2011, 2013, 2016. Senaste gången besvarades enkäten av 70 procent av de anställda.
  • Läs mer om undersökningen här