Till innehåll på sidan

Högre utbildningskvalitet efter omprövning

Publicerad 2015-04-29

Flera av KTH:s tidigare ifrågasatta utbildningar har godkänts i vårens uppföljande granskning från UKÄ, Universitetskanslerämbetet. Senast i raden är masterutbildningen i informations- och kommunikationsteknik.

Sara Naumann. (Foto: Emelie Utterström)

Granskningarna följer upp utvärderingen av landets ingenjörsutbildningar från hösten 2013. Sammanlagt åtta KTH-utbildningar fick omdömet bristande kvalitet vilket innebar att examenstillstånden ifrågasattes. I första hand granskades kvaliteten på studenternas examensarbeten.

Tidigare i vår godkändes högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik och tilldelades omdömet hög kvalitet. Underkända utbildningar har haft ett år på sig att åtgärda brister – programansvarige Sara Naumann drog en lättnadens suck när det positiva beskedet kom för Kemiteknik.  

Många arbetstimmar har lagts ned för att genomföra de förändringar som UKÄ efterlyst, berättar hon. Bland annat har programmets rutiner kring examensarbetena förbättrats – fler lärare är nu involverade i examinationen, kraven på studenternas förkunskaper har skärpts och nya förberedelseseminarier införts.

Även kursinnehållet har stärkts för att höja studenternas kunskaper inom områden som beräkningsmetodik och informationssökning, förklarar Sara Naumann, som anser att förändringsarbetet höjt kvaliteten på kemiutbildningen. En viktig del har varit förbättrad ”progression” vilket innebär att kraven på studenternas prestationer gradvis ökar under utbildningens gång.

– Förbättringarna har införts bit för bit under senaste året och tagits väl emot av studenterna, säger hon.

Hur ser du på UKÄ:s granskningsmetod för att bedöma utbildningskvaliteten?
– Jag har delade känslor. Det är bra att kvaliteten mäts genom att exjobben granskas. Samtidigt finns det viktiga saker som inte fångas upp av granskningen – exempelvis arbetsprocessen under examensarbetet vilket vi själva lägger stor vikt vid. Exjobbet har enligt mig fått för stor tyngd vid totalbedömningen, det kan ge en orättvis bild av programmets kvalitet.

– En svaghet i utvärderingsprocessen har varit att det varit väldigt svårt att analysera UKÄs omdöme och förstå vari de anser att bristen har legat. Det skriftliga beskedet var kortfattat och det var inte möjligt att få några förtydliganden, säger Sara Naumann.

Vid UKÄ:s senaste beslutsomgång, som offentligjordes i dag, fick även masterutbildningen i informations- och kommunikationsteknik betyget hög kvalitet.  Tidigare har civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammet i datateknik, och masterutbildningen i industriell ekonomi fått samma omdöme. Resultatet för de tre återstående KTH-utbildningarna väntas komma senare i maj.

Totalt fick nära en tredjedel av landets ingenjörsutbildningar, 110 av 364, bristande kvalitet i kvalitetsgranskningen 2013. Omkring 25 av de kritiserade utbildningarna har lagts ned efter utvärderingen.

Kritik har riktats mot metoden som UKÄ använt för granskningen, bland andra har europeiska utvärderingsinstitutet ENQA haft synpunkter. Ett regeringsförslag om en ny modell är ute på remiss.

Bland annat föreslås att man ska ta bort bonuspengen till utbildningar som bedömts ha extra hög kvalitet.  Utvärderingarna föreslås framöver att bygga på en kombination av självvärdering, intervjuer och bedömning av examensarbeten. Remissvaren, bland dem KTH:s, ska vara inlämnade senast 8 maj.

Text: Christer Gummeson

UKÄ:s granskningar av landets ingenjörsutbildningar omfattade totalt 5000 examensarbeten. Bedömningen har gjorts utifrån utbildningarnas examensmål såsom de beskrivs i högskoleförordningen. Beroende på vilken examina som granskats har det handlat om 4-6 olika mål. Om något av målen inte uppfylls har UKÄ gett utbildningen i fråga omdömet bristande kvalitet. För exempelvis KTH:s högskoleingenjörsprogram i Kemiteknik var det ett av sex granskade examensmål som fick bristande kvalitet, vilket nu alltså åtgärdats.