Rektor och sammankallande Jens Zander och Amelie Eriksson Karlström svarar på frågor från personalen. Till höger Åsa Ankarcrona, moderator och kommunikationschef, längst till vänster Annica Fröberg, personalchef och Mikael Östling, prorektor. (Foto: Marc Femenia)

Halvvägs till ny skolorganisation

Publicerad 2017-06-16

Varför måste skolorna slås ihop? Räcker det inte med att samarbeta över skolgränserna? Och kommer vi inte att tappa fart genom att ägna tid och energi åt en omorganisation? Det var några av de frågor som ventilerades under en hearing om förändringen av skolorganisationen.

Under våren har två arbetsgrupper arbetat med att ta fram förslag för en integrering av sex KTH-skolor till två. Översynen har nu kommit halvvägs och onsdagen den 14 juni hölls en hearing om de planerade förändringarna.

Två grupper av skolor är direkt berörda av omorganisationen. Skolorna för bioteknologi, kemivetenskap samt teknik och hälsa ska, enligt rektors uppdrag, samlas i en skola. Amelie Eriksson Karlström,  skolchef på bioteknologi leder arbetsgruppen för de skolorna.

I den andra gruppen finns skolorna för datavetenskap och kommunikation, informations- och kommunikationsteknik samt elektro- och systemteknik. Översynen för den grupperingen leds av Jens Zander , skolchef på informations- och kommunikationsteknik.

Rektor Sigbritt Karlsson och sammankallande Jens Zander och Amelie Eriksson Karlström.

Intresset för omorganisationen har varit stort och när hearingen började var hörsalen i D-huset på KTH Campus fullsatt. Många KTH-medarbetare hade också tagit vara på möjligheten att lämna frågor eller synpunkter via webben.

Webbsynpunkterna/frågorna portionerades ut i sammanställd form av KTH:s kommunikationschef Åsa Ankarcrona , moderator under hearingen. Den första som ställdes var frågan om varför en omorganisation behövs.

Stärkt konkurrens

Rektor Sigbritt Karlsson  förklarade inledningsvis att KTH:s styrelse gett henne ett tydligt uppdrag att stärka KTH:s konkurrenskraft. Men hon betonade att det inte handlar om att något skulle fungera dåligt i dag – utan om att ta KTH till nästa nivå. Större skolor som samlar besläktade ämnen ger både skalfördelar och öppnar nya utvecklingsmöjligheter.

Hon hänvisade också till tankarna bakom tidigare omorganisationer.

– Förändringar har inte gjorts för att lösa problem utan för att ta avstamp för framtiden. Jag har en vision när det gäller utbildningen att KTH ska bli en utmärkt utbildningsmiljö i alla avseenden.

De två arbetsgrupperna har lämnat varsin delrapport som presenterades under hearingen. Jens Zander pekade i sin presentation på samhällets digitalisering som en av drivkrafterna bakom behovet av en kraftsamling inom IT-området på KTH. I dag ges nio delvis överlappande utbildningsprogram inom ICT-området av fyra skolor påpekade han.

– Stockholm är ett centrum för digitaliseringen och KTH måste vara en motor i den utvecklingen. Men vårt utbildningsutbud, sett ur studenternas synvinkel, är snårigt och splittrat.

Bryta upp skolor

Fullsatt hörsal.

Men måste vi lägga tid och energi på att bryta upp och förändra fungerande skolor – kan vi inte bara bli bättre på att samarbeta över skolgränserna? Den frågan hade dykt upp både på webben och inom arbetsgruppen för IT-skolorna.

Nej, menar Jens Zander, forskningssamarbeten i olika projekt fungerar över skolgränserna men när det gäller långsiktiga frågor som rekrytering av fakultet och utbildningen är det värre. Skolornas ”ägande” av programmen skapar inlåsningseffekter som förhindrar strukturella förändringar.

– Det är naturligt att alla värnar om sina kurser och sin skola. Men för att kunna ta nästa steg i utvecklingen behöver vi genom ett gemensamt ”ägande” av programmen komma bort från internkonkurrensen inom samma ämnesområde.

Rektors uppdrag till arbetsgrupperna var att lämna förslag på hur de tre skolorna inom respektive gruppering skulle kunna integreras till en. Men arbetsgruppen för IT-skolorna har inte kunnat enas om ett sådant förslag.

De redovisade istället två alternativ i sin delrapport, ett med en skola och ett med två skolor. I det sistnämnda alternativet skulle två skolor lämnas i huvudsak oförändrade medan den tredje, dagens skola för informations- och kommunikationsteknik, delas.

Sigbritt Karlsson konstaterade i sina kommentarer till IT-gruppens rapport att det bara var en-skole alternativet som uppfyllde kraven i uppdraget.

Bättre balans

Personalen ställde frågor.

Förutsättningarna för den andra skolgrupperingen skiljer sig en hel del från IT-skolornas. Skolorna för bioteknologi och kemivetenskap är forskningstunga skolor med ett förhållandevis litet utbildningsutbud. Något stort överlapp när det gäller utbildningsprogram mellan de tre skolorna finns det inte heller.

Översynen av skolorganisationen syftar bland annat till att skapa bättre balans mellan utbildning och forskning på alla skolor. Det syftet uppnås inte automatiskt genom att slå ihop tre sammantaget relativt forskningstunga skolor.

Däremot blir den sammanslagna skolan en stark konstellation inom hälsa och miljö vilket på sikt öppnar nya möjligheter på utbildningsområdet påpekade Amelie Eriksson Karlström. I det här skedet föreslås dock inga förändringar i utbildningsutbudet.

– Men jag tror på det här ämnesområdets möjligheter och om vi nu får organisationen på plats kanske det är nästa steg att se över utbildningsprogrammen.

På webben har KTH-medarbetare uttryckt en oro för att omorganisationen ska stjäla tid och kraft från utveckling av forskning och utbildning. Liknande frågor ställdes också under hearingen varpå rektor svarade att en förändring måste börja någonstans.

– Men det betyder inte att vi kan strunta i allt det andra vi måste göra.

Arbetet med en förändring av skolorganisationen går nu in i nästa fas. Under sommaren ska mer detaljerade organisationsförslag och översiktliga övergångsplaner tas fram samt personella och ekonomiska konsekvenser analyseras. Senast den 15 september ska arbetsgruppernas slutrapporter lämnas till rektor.

Text: Ursula Stigzelius

Delrapporterna i korthet

Arbetsgruppen för skolorna för datavetenskap och kommunikation (CSC), informations- och kommunikationsteknik (ICT) samt elektro- och systemteknik (EES) har i stora drag enats om åtta övergripande ämnen som utgör skolornas vetenskapliga och pedagogiska bas.

Men arbetsgruppen har inte kunnat enas om ett förslag till organisation för en integrerad skola utifrån denna ämnesindelning. Därför redovisar delrapporten två huvudalternativ:

  • En skola med antingen 6–10 eller 11–16 avdelningar bildade genom sammanslagning av existerande ämnesmässigt närliggande avdelningar från de olika skolorna.
  • Två skolor i huvudsak baserade på de nuvarande CSC- och EES-skolorna. ICT-skolan delas så att avdelningen för programvaruteknik och systemteknik förs till CSC-skolan och avdelningarna för kommunikationsteknik respektive elektronik till EES.

Arbetsgruppen för skolorna för bioteknologi (BIO), kemivetenskap (CHE) samt teknik och hälsa (STH) presenterar ett förslag där de tre skolorna integrerats till en. I delrapporten redovisas tre olika möjliga modeller för den integrerade skolan.

Den modell som förordas innehåller åtta olika avdelningar varav en utgörs av hela nuvarande STH. Två nuvarande institutioner, kemi respektive fiber- och polymerteknologi, bildar också egna avdelningar i den sammanslagna skolan. Övriga avdelningar bildas genom sammanslagning av ämnesmässigt närliggande enheter från nuvarande bio- och kemiskolorna.

Se film från hearingen här