Till innehåll på sidan

Gott betyg för hållbar utveckling i utbildning

Publicerad 2017-10-03

KTH tar sig väl ut i UKÄ:s utvärdering av hur arbetet med hållbar utveckling inom utbildningen ser ut på Sveriges universitet och högskolor.
– Det är självklart roligt och välförtjänt. Vi har bedrivit ett systematiskt arbete på vetenskaplig grund, och har även mycket forskning på området samt en ledningsperson dedikerad till detta arbete, säger Sigbritt Karlsson, rektor på KTH.

UKÄ:s tematiska utvärdering  som görs på uppdrag av regeringen, utgår ifrån Högskolelagen där det sedan 2006 står att universitet och högskolor i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling. Det innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

– Det är viktigt att visa att vi på KTH tar hållbar utveckling på stort allvar – både i utbildningen och i olika forskningsprojekt. Internationellt stärker det vår status vilket gör oss till en eftertraktad samarbetspartner när det gäller utbildnings- och forskningssamarbeten. Det blir en god spiral där det ena förstärker det andra, säger Sigbritt Karlsson.

Undersökningen bland samtliga universitet och högskolor, 47 lärosäten, bygger på självvärderingar inom tre olika områden som tillsammans ska spegla hur arbetet med hållbar utveckling genomsyrar respektive lärosätes utbildning. De olika aspektområdena är Styrning och organisation, Miljö, resurser och område, samt Utformning, genomförande och resultat. Därefter har en bedömargrupp som bestått av sakkunniga, student- och doktorandrepresentanter och arbetslivsföreträdare gjort sin bedömning.

Utvärderingen visar att 75 procent av lärosätena har behov av att utveckla sina processer. Det kan handla om att det saknas övergripande mål för hållbar utveckling på lärosätet eller brist på systematisk uppföljning av dessa eller att kompetensutveckling av lärare inom hållbar utveckling behöver förbättras.

I UKÄ:s ”tvågradiga skala” får alltså merparten omdömet att deras arbete med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling.

Om KTH skriver UKÄ i sin bedömning: Lärosätet har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning.

– Bland det viktigaste är att våra studenter har med sig detta när de kommer ut i samhälle och näringsliv som en markör på kvaliteten i våra utbildningar. Inom all ny teknik, tjänster eller system som våra studenter kommer att arbeta med i framtiden har de på ett självklart sätt med sig hållbarhetsperspektivet från början, Sigbritt Karlsson.

Hur ska KTH fortsätta arbeta med hållbar utveckling?
– Hållbar utveckling är kvalitet. Därför ska det också ingå i vårt interna kvalitetsystem vilket är en slags garant för att det utvecklas kontinuerligt. Genom att ytterligare fördjupa arbetet kan nya intressanta forskningsområden och samarbeten uppkomma till exempel när det gäller material och stadsutveckling.

Text: Jill Klackenberg