Fler sökande men färre examinerade

Publicerad 2010-02-11

Antalet sökande till KTH:s utbildningsprogram ökade kraftigt under förra året. Dock fortsätter antalet examinerade civilingenjörstudenter och högskoleingenjörer att minska, visar siffror från KTH:s årsredovisning.

Antalet förstahandssökande på KTH:s arkitekt-, civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar ökade kraftigt år 2009 i jämförelse med året innan, civilingenjörsutbildningen med 17 procent och högskoleingenjörsutbildningen med 28 procent.

Lågkonjunkturen kan vara en förklaring, en annan de ansträngningar som gjorts, inte minst av KTH, för att öka intresset för teknisk utbildning.

Antalet helårsstudenter i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå har ökat med 9 procent, från 12 230 till 13 344, delvis beroende på en ökad antagning av antalet nybörjare hösten 2009. Prestationsgraden är densamma som föregående år, 82 procent.

Antalet examinerade civilingenjörer fortsätter att minska. Regeringens mål för 2009–2012, att KTH ska examinera minst 4700 civilingenjörer, blir därför svårt att uppnå. 2009 examinerades 76 arkitekter och 879 civilingenjörer jämfört med 83 arkitekter och 904 civilingenjörer under 2008.

I avsikt att öka antalet examinerade kommer rektor att initiera ett projekt som bland annat ska inriktas på de studenter som ligger nära examen.

Utfärdade master- och magisterexamina under året har ökat. Det har även antalet teknologie kandidatexamina gjort, det senare beror på en tidig effekt av utbildningens Bologna-anpassning men också på att de första studenterna från KTH:s kandidatprogram Fastighet och finans har examinerats under året. Antalet examinerade högskoleingenjörer har dock minskat jämfört med 2008.

Under 2009 examinerades 222 doktorer och 128 licentiater. Det är något färre doktorer men fler licentiater än förra året. Redan 2009 har 28 procent av uppdraget för 2009–2012 uppnåtts, varför KTH förutsätter att uppdraget kommer att uppnås när det gäller utbildning på forskarnivå.

Antalet utbytesstudenter som påbörjade studier på KTH under 2009 var drygt 1 300, vilket återigen är en ökning jämfört med föregående år. Antalet utresande utbytesstudenter som påbörjade studier under 2009 var 376.

KTH:s årsredovisning fastställs av universitetsstyrelsen 19 februari.


Christer Gummeson