Fem frågor om studenternas nöjdhet

Enkät på webben ska ge enhetlig kursutvärdering

Studenter i Telge
Publicerad 2009-03-13

Ett nytt, centralt, system för studenternas utvärdering av kurserna är på gång. Fem frågor i en webbenkät ska både ge ett bättre underlag för indikatorn ”nöjdhetsgrad i utbildningen”, möjliggöra jämförelser mellan kurserna och belysa utvecklingen av en kurs år från år.

På KTH finns i dag inget övergripande system för att ta vara på studenternas synpunkter på de kurser de genomgått. När rektorskontrakten infördes blev det uppenbart att någon form av centraliserade kursutvärderingar behövdes.

– Vid resursfördelningen till skolorna är studenternas ”nöjdhetsgrad” i utbildningen en av de 13 indikatorer som ska vägas in, den enda där studenterna kommer direkt till tals. Och de kursutvärderingar som görs i dag är programspecifika, de erbjuder inget underlag för jämförelser, förklarar Folke Snickars, fakultetens dekanus och ansvarig för KTH:s kvalitetsarbete.

Det system som nu utarbetats innebär att alla studenter som fått ett godkänt slutbetyg inrapporterat i Ladok får möjlighet att svara på frågor om kursen via Mina Sidor-funktionen på KTH:s hemsida. Antalet frågor har begränsats till fem för att alla studenter ska kunna svara för varje kurs. Det är viktigt att man har samma frågor för alla kurser.

Kristina Edström
Kristina Edström

– Fem frågor-systemet ska vara ett enkelt, enhetligt sätt att samla in studenternas synpunkter på kurserna. En liten temperaturmätning från centralt håll, säger Learning Labs Kristina Edström som lett projektet med det centraliserade kursutvärderingssystemet.

Eftersom frågorna ska kunna fungera för alla olika slags kurser har de med nödvändighet blivit ganska ”breda”. De är utformade som påståenden, till exempel ”Kursen var ett bra steg framåt i min utbildning”, som ska besvaras på en skala från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt”.

Positiv ”rökdetektor”

Tanken är inte heller att Fem frågor-systemet ska ersätta de analyser som kursansvariga gör, påpekar prodekanus Sigbritt Karlsson som är ansvarig för utbildningsfrågor på KTH.

– Nej, de här utvärderingarna ger bara en indikation på hur kursen fungerar. En kursanalys är mer djuplodande och ger så mycket mer information.

Kursanalyserna är alltså fortfarande ett nödvändigt verktyg för att utveckla kurserna påpekar hon. Däremot kan webb-frågorna fungera som ”rökdetektor”, göra de ansvariga uppmärksamma på att det finns problem av något slag att ta itu med.

Men Kristina Edström hoppas också att Fem frågor ska kunna användas som en positiv ”rökdetektor”.

– Ser man att en kurs får väldigt goda värden kan man gå vidare och ta reda på vilka faktorer som ligger bakom det positiva resultatet. Sådana goda exempel skulle jag vilja samla på en hemsida där lärarna kan hämta inspiration och diskutera kursutveckling.

Kåren entusiastisk

Hon betonar samtidigt att Fem frågor syftar till att utvärdera kurserna – inte lärarna. Frågorna har utformats så att de i möjligaste mån ska styra bort från tendenser till att kursutvärderingarna blir till recensioner av lärare.

KTH:s studentkår har varit mycket engagerad i Fem frågor-projektet och Linus Ericsson, utbildningsansvarig på kåren, är entusiastisk inför systemet.

– Det är väldigt positivt. I flera år har vi drivit frågan om att KTH centralt ska ta sitt ansvar för att kursutvärderingar genomförs och nu äntligen händer det något. Med det här systemet föreställer jag mig att man kommer att kunna se om en kurs utvecklas, är kvar på samma nivå eller rent av försämras.

Under det här läsåret har Fem frågor-systemet prövats på alla obligatoriska kurser i årskurs ett på grundutbildningen. Studenternas tolkning av frågeformuleringarna har även undersökts i fokusgrupper och frågorna har bearbetats med utgångspunkt från diskussionerna.

Nu hoppas KTHs ledning på ett godkännande i utbildningsutskottet under våren så att det centraliserade kursutvärderingssystemet kan tas i bruk från och med i höst.


Text: Ursula Stigzelius. Foto: Håkan Lindgren.

Följande fem påståenden ska studenterna ta ställning till och gradera på en skala i enkäten:

1) Kursen var ett bra steg framåt i min utbildning.
2) Kursens upplägg hjälpte mig att tidigt komma igång med mina studier.
3) Examinationen speglade kursens mål.
4) Kursen fungerade bra rent praktiskt (information, material, datorstöd etc).
5) Kursen var värdefull som förberedelse inför arbetslivet.