Tusentals kvinnor har vittnat om övergrepp under Metoo-uppropet. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Få anmäler sexuella trakasserier

Publicerad 2017-11-20

Hittills i år har en enda anmälan om sexuella trakasserier på en högskola inkommit till Diskrimineringsombudsmannen DO.
– Det betyder inte att problemet inte finns inom högskolan. När man anmäler till oss har det gått ganska långt, påpekar Olle Andersson Brynja, utredare på DO.

Olle Andersson Brynja, DO.

Noll anmälningar om sexuella trakasserier i samband med utbildningen och en som gäller högskolan som arbetsplats i år. Samma antal men omvänd fördelning 2016 – inga anmälningar om trakasserier på högskolan som arbetsplats och en i samband med utbildningen.

Att så få anmälningar görs från högskolans värld kan ha flera orsaker menar Olle Andersson Brynja. Som bransch betraktad har högskolan arbetat länge med de här frågorna påpekar han, så förklaringen ligger knappast i bristande kunskap.

Och om högskolan sköter sitt utredningsansvar, ser till att få stopp på trakasserierna och ger den som utsatts rätt stöd bör någon DO-anmälan inte bli aktuell.

– De anmälningar som kommer till oss gäller ofta ärenden där anmälaren anser att arbetsgivaren eller lärosätet inte tagit tag i missförhållandet – eller inte gjort tillräckligt och inte tillräckligt snabbt.

För två år sedan dömdes till exempel huvudmannen för ett yrkesgymnasium att betala diskrimineringsersättning till en kvinnlig elev. Kvinnan hade under en längre tid trakasserats av en annan elev och hade bett skolans rektor att ingripa. Vilket rektorn till slut också gjorde men först efter så lång tid att både tingsrätten och senare hovrätten fann att kvinnan hade rätt till ersättning.

En annan orsak till att ingen DO-anmälan görs kan vara att ärendet drivs på något annat sätt. Fackföreningarna engagerar sig i allt större utsträckning i diskrimineringsärenden förklarar Olle Andersson Brynja.

Det låga antalet anmälningar är heller inte unikt för högskolorna, det görs överlag väldigt få DO-anmälningar om sexuella trakasserier. Uppenbarligen drar sig många för att påtala den typen av kränkningar.

– Metoo-kampanjen sätter ju fingret på det. Och att göra en anmälan innebär något för människor. Den blir en offentlig handling till exempel, även om det går att sekretessbelägga.

Att driva ersättningskrav för utsatta personer till domstol är bara en sida av DO:s verksamhet. En större del går ut på att arbeta förebyggande med tillsyn och utbildning. Från och med i år ställer också nya regler i diskrimineringslagen hårdare krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska förebygga diskriminering.

Text: Ursula Stigzelius

UKÄ undersöker sexuella trakasserier

  • Doktorandspegeln och Studentspegeln, undersökningar som genomförs av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är möjliga mätare av hur vanligt förekommande sexuella trakasserier kan tänkas vara på högskolorna. Bägge undersökningarna har genomförts flera gånger, senast 2016.
  • Av 4751 doktorander som svarade då hade fyra procent upplevt sig sexuellt trakasserade under studietiden. Samma procentsats redovisas för 3769 svarande studenter. För KTH var procentsiffrorna något högre, sex procent av de som svarat för både Doktorandspegeln och Studentspegeln. 
  • Men 2016 var svarsfrekvensen låg för bägge undersökningarna, 48 procent, för Doktorandspegeln och 34 procent för Studentspegeln. För Studentspegeln begränsas tillförlitligheten ytterligare av att många av de som svarade på undersökningen hoppade över en fråga om just det här ämnet.
  • 18 procent av de svarande totalt och 10 procent av de från KTH valde att inte svara på frågan om de någon gång upplevt sig sexuellt trakasserade av en annan student. Eftersom svarsfrekvensen 2016 också var betydligt lägre än vid tidigare undersökningstillfällen har UKÄ valt att inte redovisa någon jämförande analys.