Till innehåll på sidan
Obamas handlingsplan för klimatet är bland annat inriktad mot kolförbränning. (Foto: Compuinfoto)

KTH-forskare kommenterar Obamas insats

Publicerad 2014-06-18

USA:s president Barack Obama presenterade nyligen en rad åtgärder som rör landets klimatarbete, något som rörde upp starka känslor på hemmaplan. Åtgärderna kommer att få ett genomslag världen över, och här redogör några av KTH:s miljöexperter för sina tankar om vilka effekterna blir samt varför du ska bry dig om Obamas klimatåtgärder.

Staffan Laestadius

Staffan Laestadius, professor i industriell utveckling:
"USA är ett av de länder i världen med högst utsläpp per capita och har fram till idag samtidigt varit en eftersläntrare när det gäller klimatpolitik. Den snabba tillväxten av skiffergas kanske reducerar koldioxidutsläppen sett ur ett kortare perspektiv, men det ökande användandet och övergången till denna naturgas är långt ifrån ett tillräckligt agerande för att hantera den klimatförändring som äger rum.

Ändock ska Obamas förslag betraktas som viktigt och ett - om än litet - steg i rätt riktning."

Göran Finnveden, professor i och vicerektor för hållbar utveckling:
"Det är viktigt att USA har ett politiskt styre som erkänner och förstår de sociala och ekonomiska aspekterna av de klimatförändringar som sker, och dessutom accepterar det vetenskapliga underlaget. Obamas utspel ligger i linje med tidigare åtagandet för att reducera  växthusgaser. 

Samtidigt är det också viktigt att utsläppen av andra ämnen, som olika typer av partiklar, kväve- och svaveldioxider minskar samtidigt  som man minskar växthusgasutsläppen. Detta för att de negativa hälsoeffekterna av dessa utsläpp ska minska."

Semida Silveira

Semida Silveira, professor i energisystemplanering:
"Den nyligen utannonserade klimatpolicyn i USA är ett välkommet initiativ som kan få effekter över hela världen.

Under en längre tid har USA varit ovilligt att ta tuffare tag för att reducera utsläppen av växthusgaser. Detta har lett till mycket kritik från resten av världen, inte minst från EU.

Sedan förra året har dock USA skissat på en stor klimatstrategi. Omfattande fokus har lagts på effektivt energianvändande, vilket  är mycket intressant."

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria:
"Den enskilt största effekten Obamas tillkännagivande fått är den signal som USA samtidigt skickat till den övriga världen. Det USA nu gör fungerar som en uppmaning till andra att följa efter. Obamas tillkännagivande har redan skapat en våg av reaktioner globalt, till större delen positiva sådana. Särskilt i Asien, där till exempel Kina har signalerat att mer ambitiösa klimatstrategier är på gång.

Faktum är att USA:s utspel får de konsekvenser som många forskare redan förutspått, nämligen att andra länder kommer följa efter om USA tar ledningen i miljöfrågan och att få kommer att göra något om världens största spridare (USA) av utsläpp inte heller gör det."

Text: David Callahan

KTH-forskare kommenterar Obamas insats - läs hela artikeln