”Ett fall är ett för mycket”

Publicerad 2017-11-20

Det är nolltolerans mot alla former av trakasserier och kränkningar som ska gälla på KTH säger personalchefen Annica Fröberg.
– Ett fall är ett för mycket. Jag hoppas att Metoo kan bidra till att fler reagerar och säger ifrån.

Annica Fröberg.

Som arbetsgivare och utbildningsanordnare har KTH lagstadgad skyldighet att utreda och åtgärda de fall av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling som uppdagas, påpekar Annica Fröberg .

– Och det gör vi. Vi agerar alltid när vi får kännedom om sådana händelser. Men alla ärenden leder ju inte till en anmälan.

Under det senaste två åren har ett tiotal fall av sexuella trakasserier eller kränkningar varit aktuella på någon av KTH:s skolor. Det handlar om allt från tillmälen och e-post med sexuella anspelningar till blottande och direkta fysiska övergrepp.

– De fysiska övergreppen kan jag nog räkna på ena handens fingrar sedan jag började som personalchef för tio år sedan och de personerna är inte kvar på KTH, säger Annica Fröberg.

Utreds på skolan

De flesta fall utreds och åtgärdas på den aktuella skolan, vare sig det handlar om personal som blivit utsatt eller själv anklagas för att ha trakasserat andra. På Annica Fröbergs bord hamnar bara de allvarligaste ärendena, de som kan bli aktuella att ta upp i personalnämnden.

De senaste tio åren har personalnämnden bara behandlat ett ärende som gällt sexuella trakasserier. Men åtminstone tre ärenden har ändå lett till att personen ifråga fått sluta på KTH. En person valde att själv säga upp sig ställd inför risken att bli avskedad.

Något fall har också polisanmälts.

Det är heller inte alltid som förövaren är en kollega eller student på KTH, påpekar Annica Fröberg.

– Vi har många medarbetare som reser mycket i tjänsten och kan bli utsatta av personer som inte jobbar på KTH. Men det är ju fortfarande våra medarbetares arbetsmiljö.

Fler anmälningar

Det kan också vara besökare på KTH som utsätter personal för sexuella trakasserier. Och med tanke på att närmare 18 000 personer arbetar eller studerar på KTH är tio ärenden på två år kanske inte så mycket konstaterar Annica Fröberg.

– Men ett fall är ju ett för mycket.

Antalet anmälningar har ökat något de senaste åren. Men det tror Annica Fröberg huvudsakligen beror på att ärendehanteringen förbättrats så att mörkertalet minskat.

– Jag tror att det har blivit lättare att få hjälp och stöd idag. Vi har arbetat mycket med att förbättra de här rutinerna.

På KTH:s intranät finns till exempel speciella sidor som informerar om vart medarbetare respektive studenter kan vända sig om de blivit utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling. Alla skolor har kontaktpersoner som ansvarar för att ta emot anmälningar och erbjuda hjälp och stöd.

– Men vi kan ju bara göra något åt det vi får reda på. Så det är jättebra att Metoo lyfter frågan. Kanske kan det leda till att fler reagerar och säger ifrån.

Text: Ursula Stigzelius

Vad säger lagen?

  • Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Sexuella trakasserier listas i diskrimineringslagen som en form av diskriminering. Diskrimineringsförbudet gäller för både arbetsgivare och utbildningsanordnare.
  • Bägge har också skyldighet att utreda och vidta befogade åtgärder vid misstanke om att arbetstagare eller studerande utsatts för sexuella trakasserier i samband med arbetet respektive utbildningen. Även sökande till arbete eller utbildning omfattas av diskrimineringsförbudet.
  • För arbetsgivare gäller det under förutsättning att den misstänkte förövaren arbetar åt eller praktiserar hos arbetsgivaren. För utbildningsanordnare gäller skyldigheten även om den misstänkte inte arbetar på eller studerar vid lärosätet.
  • Såväl arbetsgivare som utbildningsanordnare är också skyldiga att vidta aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. För arbetsgivare finns även ett repressalieförbud – en arbetstagare som påtalat att arbetsgivaren brutit mot lagen får inte utsättas för repressalier.
  • Arbetsgivare eller utbildningsanordnare som bryter mot förbuden eller inte uppfyller sina skyldigheter kan bli ålagd att betala diskrimineringsersättning till den som utsatts.
  • Diskrimineringslagen är en civilrättslig lag. En anmälan till DO riktas alltså inte mot privatpersoner utan mot arbetsgivare, utbildningsanordnare eller andra juridiska personer som till exempel stiftelser och bostadsrättsföreningar.
  • Högskoleförordningen stadgar, med hänvisning till Diskrimineringslagen, att disciplinära åtgärder kan vidtas mot en student som utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sexuella trakasserier.
  • I Brottsbalken används begreppet sexuellt ofredande för sexuella trakasserier och kränkningar som inte kan jämställas med våldtäkt eller grov våldtäkt. Beteckningen sexuellt ofredande används alltså för allt från sexuella anspelningar i tal eller skrift till oönskade närmanden och fysisk beröring.