Till innehåll på sidan

Dags att ta tempen på KTH

Alla anställda får ge feedback om arbetsmiljö och hälsa

Publicerad 2011-09-28

Hur mår din arbetsplats? Och hur mår du på jobbet? Nu får medarbetarna genom en anonym enkät möjlighet att lämna synpunkter på hur KTH fungerar som arbetsplats.
– Och ju fler som deltar i undersökningen desto större möjligheter får vi att se vad som behöver förbättras, påpekar personalchefen Annica Fröberg.

Annica Fröberg, personalchef
Annica Fröberg, personalchef

Årets medarbetarundersökning är den andra undersökningen där alla anställda på KTH får svara på samma frågor om arbetsmiljö och hälsa. Den första gjordes i december 2009.

– Det här är ett oerhört viktigt instrument för att se att vi jobbar åt rätt håll. Målet är ju att KTH ska bli en arbetsplats där alla känner sig delaktiga, kan utföra sitt arbete på ett bra sätt och har en trivsam arbetsmiljö, säger Annica Fröberg.

Därför hoppas hon också att så många som möjligt tar chansen att föra fram sina synpunkter. En förhoppning som delas av samtliga fackklubbsordföranden på KTH, Per-Ove Öster, LO/SEKO, Niclas Carlsson, ST och Hans Edin, SACO.

– Det här är ett bra sätt att få en indikation på var man ska lägga resurserna. Och ju fler som deltar desto bättre blir resultatet, säger Per-Ove Öster.

– Som medarbetare har man ett eget ansvar för att förbättra både sin egen arbetssituation och KTH som helhet. Därför är det viktigt att man också tänker till var man tycker att bristerna finns och inte bara sätter samma betyg överallt, säger Hans Edin.

Enkät i oktober

Medarbetarundersökningen genomförs som en webbenkät. Under oktober månad kommer alla som är anställda med månadslön att få ett mail med en länk till enkätformuläret. Enkätsvaren bearbetas och redovisas av företaget Prisma-HR. Ingen på KTH kommer att få tillgång till individdata.

– Det är viktigt att veta att det är en neutral part som bearbetar svaren. Det här är ju en undersökning som inte är kopplat till individen utan till organisationen, säger Niclas Carlsson.

Han påpekar också att resultatet av den förra undersökningen haft väldigt varierat genomslag på olika skolor. Allt från att resultatet inte har getts någon större uppmärksamhet till skolor där det använts för att formulera mål i den lokala utvecklingsplanen.

Även återkopplingen till medarbetarna varierade ganska mycket mellan skolorna. Den här gången utlovar Annica Fröberg en noggrannare uppföljning av att alla medarbetare får ta del av resultatet.

– Vi kommer också att vara mer riggade för att lämna förslag på vad man kan göra för att åtgärda de problem som blir synliga, förklarar Annica Fröberg.

Hoppas på lokala åtgärder

Hans Edin hoppas att uppföljningsarbetet inte begränsas till åtgärder på central eller skolnivå utan även kommer att omfatta insatser på avdelningsnivå.

– De flesta anställda påverkas inte så mycket av vad som sker på central nivå, det är förhållandena på de lägre nivåerna som styr vardagen, påpekar han.

I undersökningen ställs bland annat frågor om trivsel, stress och vilka möjligheter man har att påverka sin egen arbetssituation. Frågorna är till största delen desamma som i förra undersökningen. Avsikten är ju att kunna jämföra resultaten för att se om de åtgärder som satts in har lett till förbättringar påpekar Annica Fröberg.

Resultatet av den förra undersökningen ledde bland annat till flera aktiviteter kring ledarskap, både generella och riktade.

– Vi kunde till exempel se att utvecklings- och lönesamtalen inte fungerade överallt. Därför har vi haft seminarier, riktade både mot medarbetare och chefer, och vi har också lagt in fler praktiska övningar i ledarskapsprogrammet, berättar Annica Fröberg.

I år har undersökningen också kompletterats med en del extra frågor till chefer med personalansvar. En annan förändring är att frågorna vad gäller diskriminering har omarbetats helt.

– Jag hoppas att vi nu får ett mer användbart resultat. Ett resultat som kan hjälpa oss att se till att vi lever upp till diskrimineringslagen på alla punkter, säger Annica Fröberg.


Text: Ursula Stigzelius

Läs mer om medarbetarundersökningen på intranätet