Till innehåll på sidan
Snart skickas medarbetarundersökningen ut till KTH:s anställda. (Foto: Viktor Gårdsäter)
Snart skickas medarbetarundersökningen ut till KTH:s anställda. (Foto: Viktor Gårdsäter)

Dags att ge din syn på KTH som arbetsplats

Publicerad 2013-11-21

Hur kan KTH skapa en arbetsmiljö som ger personalen bästa möjliga förutsättningar för att må bra, växa och utvecklas? Ett verktyg för att ta reda på det är den enkät om arbetsmiljö och arbetsförhållanden som i dagarna går ut till KTH:s anställda.

Annica Fröberg
Annica Fröberg

Medarbetarundersökningen, MUS 13, skickas på måndag 25 november och ligger öppen i två veckor, till 8 december. Annica Fröberg, KTH:s personalchef, hoppas att så många som möjligt tar chansen att vara med och påverka sin arbetsmiljö genom att besvara enkäten.

– Ju fler som svarar desto större möjligheter har vi att upptäcka och förbättra det som är mindre bra. För att få en riktigt bra arbetsmiljö måste vi alla hjälpas åt. Och en bra arbetsmiljö är en förutsättning för att alla anställda, och därmed KTH som helhet, ska kunna växa och utvecklas, säger Annica Fröberg.

Årets medarbetarundersökning är den tredje i sitt slag. Den första undersökningen som gick ut så här brett, till alla anställda på hela KTH, genomfördes 2009 och den senaste 2011. De pekade bägge på en tydlig genomgående tendens – KTH:s anställda är ambitiösa, arbetsvilliga och – stressade.

Som en följd av undersökningsresultaten genomfördes i våras en serie föreläsningar om stress. De handlade bland annat om vad som händer i kroppen när man stressar för mycket och återhämtar sig för lite, skydd mot stress och hur man undviker duktighetsfällan.

– Men antistresskampanjen är bara ett exempel på hur vi jobbar med de här frågorna, påpekar Annica Fröberg.

”Otroligt viktigt verktyg”

Ett annat exempel är att alla anställda genom ett partsgemensamt projekt tillsammans med arbetstagarorganisationerna, har erbjudits livs-och karriärplanering. Ett program som gett mycket positiva resultat för de cirka 100 KTH-anställda som genomfört det konstaterar Annica Fröberg.

Dessutom har KTH:s skolor genomfört olika aktiviteter anpassade efter undersökningsresultaten på respektive skola.

Rikard Lingström, STH-skolan
Rikard Lingström, STH-skolan

– Medarbetarundersökningarna är ett otroligt viktigt verktyg i vårt utvecklingsarbete. De ger en tydlig bild av hur våra medarbetare upplever sin arbetsplats, säger Rikard Lingström, administrativ chef och HR-ansvarig på Skolan för teknik och hälsa (STH).

Den bilden sammanfaller för STH-skolans del i stort med den generella KTH-bilden konstaterar Rikard Lingström.

– Ja, det är välmotiverade medarbetare som jobbar väldigt mycket och inte alltid hinner återhämta sig tillräckligt. Vi har gjort en del insatser, lite olika på olika enheter beroende på utfallet i tidigare undersökningar.

Välmotiverade medarbetare som jobbar väldigt mycket

Rikard Lingström hoppas att de åtgärder som gjorts på skolan ska visa sig ha gett resultat men vågar inte uttala någon bestämd förväntan. Ungefär lika försiktigt uttalar sig Annica Fröberg.

– Jag hoppas självklart på ett bättre resultat. Framförallt hoppas jag att vi ska nå många fler och kunna få tydligare indikationer på vilket stöd våra anställda behöver.

Medarbetarundersökningen kommer att skickas ut som en länk i ett e-postmeddelande. Undersökningen går ut till alla KTH:are som är anställda, även deltidsanställda och de doktorander som har en anställning på KTH.

Nya frågor om fysisk arbetsmiljö

Årets formulär har utökats med några frågor framförallt om den fysiska arbetsmiljön och inom avsnittet som behandlar jämställdhet, mångfald och likabehandling. Några frågor har också justerats för att bli tydligare.

– Men tanken är ju att det ska gå att jämföra resultatet med tidigare års så vi har inte gjort några stora förändringar i formuläret, förklarar Carolina Ström, som ansvarar för undersökningen från personalavdelningens sida.

Ingen på KTH kommer att få tillgång till individdata. Enkätsvaren bearbetas och redovisas liksom tidigare år av en utomstående part. I år det en ny leverantör som svarar för den tjänsten och i paketet ingår också en ny teknisk finess, en möjlighet att besvara enkäten per telefon. En möjlighet som Carolina Ström hoppas ska förmå fler att delta i undersökningen.

– Att förbättra arbetsmiljön är inget arbete som upphör vid någon viss tidpunkt, det är en pågående process. Och för att vi ska få bästa möjliga underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten, påpekar Carolina Ström.

Text: Ursula Stigzelius