Till innehåll på sidan
Studenter på KTH
Når KTH upp till lärandemålen för en examinerad ingenjör? Det är frågan som EAE-processen ska ge svar på. (Foto: Håkan Lindgren)

Chans att lösa lärares vardagsproblem

Publicerad 2011-03-15

Utbildningsgranskningen EAE är något utöver det vanliga. Samtliga 90 utbildningsprogram på KTH ska utvärderas i år – av både lärarna, studenterna och en internationell expertgrupp.

Per Berglund, prodekanus
Per Berglund, prodekanus.

Den omfattande utvärderingen ska fånga upp det som vanliga kursvärderingar inte hittar och ge lärarna chansen att lyfta fram problem som man brottats med under längre tid. Samtidigt ska processen mynna ut i en tydlig bild av vilka program som är KTH:s mest excellenta utbildningar.

– Det här är ett utvecklingsarbete som alla inblandade kommer att vinna på. Dels kan vi uppmärksamma de starka utbildningarna, dels kan vi se vilka program som behöver extra stöd för att utvecklas i rätt riktning, säger Per Berglund, prodekanus med särskilt ansvar för utbildningsfrågor.

EAE, Education Assessment Exercise, drog i gång i slutet av februari. Första steget är skolornas självvärderingar som ska tas fram i 46 arbetsgrupper och lämnas in i juni. Efter sommaren kommer en utländsk expertgrupp till KTH för att på plats bilda sig en uppfattning av utbildningarna. Gruppens analys resulterar i en rådgivande rapport till KTH:s ledning.

Sett över hela processen väger självvärderingen tyngst, enligt Sara Karlsson, projektledare för granskningen. Hon understryker att EAE innebär ett erbjudande för skolorna, en möjlighet för dem att få stöd i kvalitetsarbetet med utbildningarna

– Självvärderingen blir vad man gör den till. Detta är en chans för skolorna att sätta fokus på sina viktigaste frågor. Lärarna får här möjligheten att lyfta upp vardagsproblem till en högre nivå för att få hjälp i arbetet med att komma på lösningar.

Ex-jobb visar kvalitet

En grundfråga för utvärderingen är: Når KTH upp till lärandemålen för en examinerad ingenjör? Skolorna får i sina självvärderingar själva välja hur man vill besvara frågan. Svaren kan exempelvis hittas i kvaliteten på ex-jobben, skolornas programutvärderingar, resultaten på sluttentorna och det faktum att studenterna får ett jobb efter sin KTH-examen.

– Det handlar också om att utvärdera de processer som KTH har för att ge studenterna de rätta ingenjörskunskaperna: hur ser kurser och examinationer ut, vilka förutsättningar har studenterna själva och vilken kompetens har lärarna för att nå ända fram, säger Sara Karlsson.


Men finns det inte risk att man vid självvärderingarna blundar för problemen och lyfter fram de positiva delarna?

– Ja, ett klassiskt problem är just vad man brukar kalla window-dressing. Men gör man så, ger inte denna övning skolorna någonting tillbaka. Och även man faktiskt presterar bra utbildning, kan man alltid bli bättre. Utbildning handlar om ständig förnyelse. Så det är viktigt att man lyfter fram både var man befinner sig i dag och vart man är på väg. De bästa självärderingarna är de som visar både svagheter, styrkor, hot och möjligheter. Mot den bakgrunden kan alla ta ett steg framåt, oavsett på vilken nivå man befinner sig.

Statliga medel i potten

Den kunskap om programmen som EAE-processen mynnar ut i ger verktyg för kvalitetsutveckling, konstaterar Sara Karlsson.

En avgörande ingrediens är den internationella bedömargrupp som ska granska självvärderingarna. Den 35-40 personer starka gruppen blir indelad 8 undergrupper och fungerar som utomstående expertis som ska rådgöra med skolorna om hur deras program kan ges en kvalitetshöjning.

Skolorna själva nominerar de personer - akademiker, arbetsgivarföreträdare och studenter - som ska ingå i expertgrupperna. Besöket sker 23-26 augusti.

Efter att expertgrupperna intervjuat skolrepresentanter, analyserat självvärderingarna och granskat ett urval ex-jobb levererar de en rapport till KTH:s ledning i oktober. Rapporten blir ett av flera underlag till de kontrakt om medelstilldelning som rektor årligen tecknar med skolcheferna.

– Vi hoppas att EAE ska ge oss en tydlig bild av vad KTH behöver satsa särskilt på under kommande år, säger Per Berglund.

EAE-processen fungerar även som en förövning till Högskoleverkets, HSV:s, granskning som genomförs av alla tekniska högskoleprogram i landet med start i maj nästa år. HSV-granskningen kommer att resultera i ett 3-gradigt betyg. I potten ligger regeringens särskilda kvalitetsmedel som kommer att deals ut till de lärosäten som får högsta betyg i granskningen.


Text: Christer Gummeson

Läs även intervju med Per Lundqvist, grundutbildningsansvarig på ITM-skolan

Läs mer om EAE på intranätet