Till innehåll på sidan
Medarbetarundersökningarna har lett till flera förbättringar inom arbetsmiljön, bland annat när det gäller stress, diskriminering och relationen handledare-doktorand, enligt KTH:s personalchef. (Illustration: Ida Björs)

Berätta hur du har det på jobbet

Publicerad 2016-03-03

Hur mår du på jobbet? Har du de verktyg och det stöd du behöver för att göra ett bra jobb? Är arbetsbördan rimlig och finns det möjlighet till återhämtning mellan arbetsintensiva perioder?

Annica Fröberg

Nu är det dags för en ny omgång av medarbetarundersökningen, MUS, om arbetsmiljö och arbetsförhållanden på KTH. En länk till webb-enkäten, som kommer att finnas både på svenska och på engelska, skickas ut med e-post under vecka 10.

Enkäten ställer frågor om både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Annica Fröberg, KTH:s personalchef, hoppas på ett resultat som ger god vägledning om vad som bör prioriteras i arbetsmiljöarbetet.

– Jag ser MUS som en viktig temperaturmätare. I en sådan här stor organisation är det ju viktigt att ta reda på om vi gör rätt saker, förklarar hon.

Undersökningen genomförs av KTH tillsammans med de fackliga organisationerna. Och Per-Ove Öster, vice ordförande i SEKO-klubben poängterar att MUS är ett viktigt verktyg även för det fackliga arbetet.

Per-Ove Öster

– Man får se vad som är bra och dåligt på KTH och vilka frågor som vi ska fokusera på. Jag tycker att MUS är viktig och att vi har haft användning av den.

Bättre handledning

Annica Fröberg påpekar att tidigare undersökningar lett till insatser för att förbättra arbetsmiljön på flera områden. Ett exempel är den bristande återkopplingen mellan handledare och doktorander som en medarbetarundersökning för några år sedan pekade på.

– Där har det blivit mycket bättre. En liknande fråga som vi jobbat jättemycket med är medarbetarsamtalen. Nu hoppas jag få se att fler samtal, och samtal med kvalitet, genomförts.

Andra exempel är den omfattande satsning på föreläsningar och seminarium om stress samt livs- och karriärplanering som gjordes efter MUS2011. Medvetenheten kring diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling har också ökat som en följd av medarbetarundersökningarna menar Annica Fröberg.

– Genom undersökningsresultaten har de här problemen synliggjorts och uppmärksammats mer än tidigare. Vi har också arbetat med att ta fram en handledning.

Håkan Ferm, vice kassör i ST-klubben, tycker att MUS framförallt gett positiva resultat när man genom enkät-svaren hittat större grupper som inte verkat vara tillfreds med sin arbetssituation.

– Då har vi i flera fall, med hjälp av företagshälsovården och ibland konsulter, kunnat förbättra situationen. Genom att titta på arbetsflöden för hela gruppen har man till exempel kunnat rensa ut dubbelarbete och fördela arbetsuppgifter på ett bättre sätt.

”Förväntar oss handlingsplaner”

Även Reine Bergström, vice ordförande i SACO-klubben, håller med om att medarbetarundersökningarna fyller en viktig funktion. Men han är inte helt tillfreds med hur undersökningsresultaten följts upp.

– Undersökningarna har lett till en bättre förståelse kring de frågeställningar som tas upp. Men vi förväntar oss bättre konkreta och praktiska handlingsplaner för förbättringar framöver.

MUS16 blir den fjärde medarbetarundersökningen på KTH. Den första undersökningen av den här typen, som gick ut till alla anställda, genomfördes 2009 och den senaste 2013.

Årets undersökningsresultat kommer att bli lite svårare att jämföra med tidigare års eftersom formuläret innehåller en del förändringar, bland annat några helt nya frågor. Det beror på att enkäten anpassats, dels till ändringar i arbetsmiljölagstiftningen, dels för att resultatet ska bli jämförbart med andra universitets.

Vid den senaste medarbetarundersökningen svarade 64 procent av KTH:s anställda på enkäten. Såväl Annica Fröberg som de fackliga representanterna hoppas på att ännu fler ska besvara enkäten i år.

– En hög svarsfrekvens är viktig för att ge en tydlig bild av hur personalen mår och hur organisationen fungerar, poängterar Reine Bergström.

Text: Ursula Stigzelius

Fotnot: MUS16 genomförs i samarbete med undersökningsföretaget Ouicksearch. Läs mer på intranätet .