Till innehåll på sidan
Bristerna i AV-tekniken skapar irritation hos lärarna, säger Henrik Svensson. (Foto: Christer Gummeson)

Bättre teknikstöd i alla lärosalar

Publicerad 2014-04-22

Lärarna använder allt mer tekniskt stöd i sin undervisning. Men standarden på utrustningen släpar efter. Nu satsar KTH för att rusta upp undervisningssalarna med modern AV-teknik som bygger på användarnas behov.

I takt med att e-lärandet växer och allt fler medier tar plats inom lärarnas undervisningsmetoder ställs också högre krav på ljus-, ljud- och bildanläggningar. Och när teknikstödet inte fungerar vill användaren snabbt veta var hjälpen finns.

Men säg den lärare som inte råkat ut för krånglande teknikutrustning precis när föreläsningen ska dra igång. KTH är inget undantag i detta avseende, konstaterar projektledaren Henrik Svensson:

– Det finns en ganska stor frustration hos lärare över att tekniken inte fungerar som de förväntar sig.

Han tecknar bilden av ett område där samordningen varit bristfällig mellan olika anvarsområden på KTH – lokalplanering, inköp, underhåll och användarstöd.

Brister i basala funktioner

Hittills har ny teknik har ofta installerats utan tillräcklig planering och allt eftersom behoven uppstått, vilket lett till att tekniklösningen kan se väldigt olika ut och inte alltid fungerar tillsammans. Det kan gälla även basala funktioner, menar Henrik Svensson.

– Ett klassiskt exempel är när läraren drar ned projektionsduken och i samma stund upptäcker att den skymmer hela skrivtavlan. Den situationen är alltför vanlig.

Ett av målen är att etablera en grundläggande nivå för teknikstödet i samtliga lärmiljöer. Varje lokaltyp ska ha en fastställd basstandard så att lärarna i förväg vet vilken utrustning de kan förvänta sig i salarna som de ska undervisa i.

En viktig del är manöverpanelerna för teknikstöd som i framtiden får ett enhetligt grundutförande.  I dag finns panelerna i flera olika versioner, och ibland finns manöverknappar för funktioner som inte är installerade i salen. Detta är något som skapar irritation.

– Användarperspektivet är grundbulten i vårt projekt.  AV-tekniken ska utformas efter de behov som lärarna eller andra grupper har.

Enklare felservice

Standardnivån på teknikstödet kommer att beslutas efter att projektgruppen undersökt behovet hos ett flertal användargrupper. Förutom lärare kommer bland andra även forskare och administrativ personal att intervjuas när det gäller teknikstödet för videokonferenser.

Även rutinerna för skötsel och underhåll av utrustningen kommer att förbättras. När tekniken inte fungerar ska det finnas tydliga instruktioner om vart läraren ska vända sig. Telefonnumret till felanmälan ska vara ett och samma för alla lärosalar, betonar Henrik Svensson:

– Oavsett vilka fel som inträffar i lärosalen ska läraren kunna ringa ett och samma telefonnummer och få den hjälp som behövs.

Målet är att vara klar med hela upprustningen inom några år. Uppdraget är omfattande, bara på KTH:s centrala campus rör det sig om ett 30-tal föreläsningssalar och ett 70-tal övningssalar.

Projektet drivs i ett samarbete mellan ECE-skolan, IT-avdelningen, Miljö- och byggnadsavdelningen och studentkåren THS. Samordningen är en nyckel för att ro iland ett projekt av det här slaget och även få det att fungera i framtiden, menar Henrik Svensson.

Text: Christer Gummeson

Har du åsikter om den tekniska utrustningen och lärosalarna? Skicka ett mejl till projektgruppens förslagslåda av-forslag@kth.se

AV-teknik och videokonferens

För närvarande genomför projektgruppen intervjuer med olika användargrupper: lärare, studenter, högskolepedagoger, ansvariga för konferensverksamhet, teknisk personal, samordningsansvariga av studenter med funktionsnedsättning (FUNKA), forskare och administrativ personal.
Avsikten är att definiera standardutförandet för teknikstödet till hösten. Från och med hösterminen ska även den nya effektivare felservicen fungera.
Projektet kommer att övergå till ett så kallat förvaltningsobjekt med en utvecklingsplan och årlig budget. På så sätt ska man säkerställa att både utveckling och underhåll av KTH:s AV-teknik och videkonferensmiljöer fortgår i framtiden.