Studenter på KTH
Ett introduktionsprogram för akademiska studier ska underlätta första årets studier vid KTH. (Foto: Håkan Lindgren)

Bättre start för nybörjarstudenter

Publicerad 2010-01-19

Glappet mellan gymnasieskolan och universitetsstudier ska täppas till på KTH. Från höstterminen nästa år kommer alla nybörjarstudenter gå ett akademiskt introduktionsprogram som sträcker sig över hela läsåret.

Sigbritt Karlsson
Sigbritt Karlsson, prodekanus

Steget från gymnasieskolan till KTH blir ofta ett långt kliv att ta för nybörjarstudenterna. Studietempot ökar, nivån på undervisningen höjs. Jämfört med gymnasiet ställs det högre krav på eget ansvar. För många blir det inledande studieåret en tuff prövning.

– Vi tappar många studenter under första året. Men vi vet också att om man lyckas som student under första årskursen ökar sannolikheten drastiskt för att man också slutför hela sin utbildning, säger Sigbritt Karlsson, prodekanus på KTH.

Hon leder arbetet med att ta fram ett akademiskt introduktionsprogram för KTH:s nybörjarstudenter. Programmet drar igång hösteterminen 2011 och ska ge studenterna både tydliga insikter om högskolans krav och rusta dem för att bättre klara studierna på KTH.

– I dag dröjer det oftast till långt in på årskurs 2 innan KTH-studenterna fått ordentlig insikt i hur akademiska studier egentligen ser ut. Med hjälp av introduktionsprogrammet ska vi snabba upp den mognadsprocessen avsevärt för dem, säger hon.

Tappa fotfästet

Oftast är det en kombination av faktorer som ligger bakom studenternas svårigheter under första året. Det vanligaste problemet är upplevelsen av en enorm skillnad i studietempo kombinerat med den högre nivån på studierna jämfört med gymnasiet, konstaterar Sigbritt Karlsson

– Dessutom schemalägger vi studenterna ofta mellan 8 och 17 varje dag samtidigt som de ska bedriva studier på egen hand. För många blir det omöjligt att få den ekvationen att gå ihop. De är inte tillräckligt vana att prioritera bland sina studier, och då kan de tappa fotfästet helt.

Introduktionsprogrammet ska inte gå som en egen kurs, utan integreras i samtliga kurser på alla utbildningsprogram under första läsåret. Studenterna ska ges kunskaper i bland annat studieteknik, muntlig och skriftlig kommunikation, lärstilar och teambuilding. Även psykosociala frågor som stresshantering och gruppdynamik ska ges stort utrymme.

– De här delarna finns ju redan i dag insprängt på flera av KTH:s utbildningsprogram. Så vi ska ta tillvara det goda som finns och skapa en lösning som alla studenter kan ta del av, säger Sigbritt Karlsson.

En annan del av satsningen är de lärarteam som ska bildas på programnivå. Tanken är att lärargruppen ska samordna sin undervisning och därmed lättare kunna undvika situationer där studenterna till exempel tilldelas inlämningsuppgifter från olika lärare under samma period och får en orimlig arbetsbörda.

Personlig uppföljning

Varje student ska också få träffa en studievägledare efter den första läsperioden under höstterminen. Det är viktigt att alla studenter tidigt i utbildningen garanteras en personlig uppföljning, understryker Sigbritt Karlsson.

– Vi vill komma närmare studenterna än vi är i dag. I dag kan en student plötsligt bara försvinna från en kurs och vi vet inte ens säkert om han eller hon har hoppat av sina studier. I framtiden kommer vi ha mer koll på dem för att kunna sätta in stöd vid sådana tillfällen.

Eftersom introduktionsprogrammet ingår i de ordinarie kurserna är det också befintliga lärare som ska driva det.

– Till viss del kan det behövas kompetensutveckling, men de flesta lärare har nog klart för sig vad som behövs och hur det ska gå till. Däremot är det viktigt att det ges tid för dem att arbeta med introduktionen och att de får ersättning för det.

Sigbritt Karlsson både hoppas och tror att introduktionsprogrammet kan minska avhoppen och öka genomströmningen av studenter över hela KTH:

– På många av våra utbildningsprogram är det i dag bara 10–20 procent av studenterna som ligger i fas med sina studier efter det första året. Och detta gäller även för programmen som har högt söktryck och studiemotiverade studenter. Jag tror att vi kan få bukt med delar av detta om studenterna tidigare än i dag införlivas i den akademiska kulturen.

Ett slutgiltigt förslag kring hur introduktionsprogrammet ska se ut beräknas vara klart innan sommaren. Under våren bearbetas nuvarande idéer kring programmet av flera arbetsgrupper med representanter från KTH:s skolor.


Christer Gummeson