Arbetsgrupper ser över skolorganisation

Publicerad 2017-03-23

Sex av KTH:s skolor kan komma att slås ihop till två större skolor i enlighet med rektors beslut om en planerad integration av skolorna. Syftet är att stärka organisationen och skapa ett tätare samarbete mellan närliggande ämnesområden, särskilt inom utbildningen. På de aktuella skolorna har planeringsarbetet inför en omorganisation nu dragits igång.

I den framtida organisationen planeras för en integrering av de nuvarande skolorna för bioteknologi, kemivetenskap samt teknik och hälsa. I planerna för en annan ny större skola återfinns datavetenskap och kommunikation, informations- och kommunikationsteknik samt elektro- och systemteknik.

Två arbetsgrupper har tillsatts för att förbereda en omorganisation inom respektive skolgruppering. Amelie Eriksson Karlström , skolchef på bioteknologi leder den ena arbetsgruppen och Jens Zander , skolchef på informations- och kommunikationsteknik, den andra.

Jens Zander.

Förutsättningarna för de bägge skolgrupperingarna skiljer sig åt en del. För de tre skolorna i sin grupp ser Jens Zander en samordning på utbildningssidan som det viktigaste skälet att skapa en gemensam skola.

– ICT-området är ett växande område i snabb förändring. Vi behöver nu ett tätt samarbete för att skapa morgondagens utbildningsprogram. Idag är vårt utbildningsutbud splittrat och innehåller många överlappningar. Vi har också många snarlika kurser inom olika program, påpekar han.

Bättre resursutnyttjande

Amelie Eriksson Karlström bedömer inte att behovet av att samordna kursutbudet är lika stort för skolorna i hennes grupp. Bio- och kemiskolorna har redan idag ett omfattande samarbete på utbildningssidan med bland annat ett gemensamt studentkansli.

– Vi jobbar tätt ihop och kompletterar varandra. Vi har ju ganska få utbildningsprogram och min bild är att det inte finns några stora överlappningar.

Amelie Eriksson Karlström ser istället möjligheten till ett bättre resursutnyttjande som den största fördelen med en gemensam, större skola.

– En liten organisation är väldigt sårbar, påpekar hon.

Amelie Eriksson Karlström.

För att kunna tillgodogöra sig alla fördelarna med en ny organisation behöver man hantera den geografiska spridningen. De nuvarande skolorna har såväl forskning och utbildning som administration på flera olika campus. I de flesta fall finns det också goda skäl till att verksamheten ligger där den gör konstaterar Amelie Eriksson Karlström.

– Det kan till exempel handla om närheten till samarbetspartners som KI och Karolinska Universitetssjukhuset.

Någon stor omflyttning av verksamheter är alltså inte aktuell. Istället kommer förmodligen fler avdelningar inom de bägge nya storskolorna att ha sin verksamhet utspridd.

– Det måste vi hitta en bra administrativ lösning för. Det viktiga är att avdelningarna är uppbyggda på en ämnesmässig gemenskap, säger Jens Zander.

Kartlägga nuläget

Bägge arbetsgrupperna har nyligen haft sina första möten. De närmaste veckorna kommer att ägnas åt att kartlägga nuläget, hur de nuvarande skolorna hanterar olika frågor, vilka skillnader respektive likheter som finns.

I nästa fas ska ett första förslag till organisation för de framtida skolorna arbetas fram. Det ska redovisas den 31 maj och den 15 september ska arbetsgrupperna sedan lämna sina slutrapporter.

De formella arbetsgrupperna som tillsatts av rektor kommer också, framförallt under kartläggningsfasen, att ta hjälp av flera undergrupper som får specifika uppdrag med ett antal frågor att besvara, förklarar Jens Zander.

– Kartläggningen är ett stort jobb och vi måste vara lyhörda. På alla enheter finns ju det som är bra och det som är mindre bra. Det gäller att lära sig av den stora mängd erfarenheter som finns i organisationen, plocka ihop en cocktail av de bra sakerna och undvika det som är mindre bra.

Text: Ursula Stigzelius

Fakta: Förändrad skolorganisation

  • Enligt ett rektorsbeslut planeras för en integration av sex av KTH:s skolor. Förslag ska tas fram för en integrering av Skolan för informations- och kommunikationsteknik, ICT, Skolan för datavetenskap och kommunikation, CSC, samt Skolan för elektro- och systemteknik, EES. Även förslag för en integrering av Skolan för bioteknologi, BIO, Skolan för kemivetenskap, CHE samt Skolan för Teknik och hälsa, STH, ska tas fram.
  • För att ta fram ett förslag på hur en integrering kan genomföras har rektor tillsatt två formella arbetsgrupper. Den ena leds av Jens Zander, skolchef på ICT-skolan, den andra av Amelie Eriksson Karlström, skolchef på BIO. I arbetsgrupperna ingår representanter för lärare och forskare, administrativ personal, studenter och fackliga organisationer.
  • Den 31 maj ska arbetsgrupperna lämna ett första översiktligt förslag och den 15 september ska arbetsgruppernas slutrapporter vara klara. Målsättningen är att den nya organisationen ska kunna starta 1 januari 2018.