Till innehåll på sidan

Ändrat IT-stöd väckte motstånd

Publicerad 2014-06-10

Debatten har varit intensiv under våren om förslaget att samordna CSC-skolans IT-stöd med KTH:s centrala IT-administration. Förslaget väckte starka reaktioner bland anställda, studenter och hos facket.
Nu har frågan belysts i en utredning.

Folke Snickars, utredare

Förslaget innebar från början att skolans IT-tjänster skulle beställas från universitetsförvaltningens IT-avdelning och att CSC-skolans systemgrupp eventuellt skulle flytta dit. Men frågan ansågs vara bristfälligt utredd och kritiserades av flera lärare.

Förändringen har även engagerat studenterna, som varit oroliga för att den skulle påverka kvaliteten på utbildningarna och datorlabben. För att möta oron har CSC-skolans ledning hållit flera stormöten med studenter som läser vid skolans utbildningar.

Enligt uppgifter från CSC-skolan har man även informerat om och diskuterat förändringen kring IT-stödet internt med skolans personal vid totalt cirka 30 möten.

När förändringsarbetet gick i stå fick Folke Snickars, pensionerad professor och tidigare dekanus, i uppdrag att utreda frågan och komma med rekommendationer.

Utredningen konstaterar att takten i de senaste årens förändringsarbete generellt har ifrågasatts bland vissa inom CSC-skolan. Alla har inte känt tillräcklig delaktighet i beslut som fattats och uppfattat att deras kompetens inte tagits tillvara i tillräcklig utsträckning, enligt utredningen.

Enligt Folke Snickars analys sågs förändringen av IT-stödet från början i första hand som en administrativ åtgärd. Av utredningen framgår att frågan utvecklades till ”ett ärende med motsägelser och otillräckligt förankrade beslutsprocesser”.

Inte unikt för CSC-skolan

Folke Snickars menar att omständigheterna kring förankringen av liknande projekt inte är unikt för CSC-skolan, utan något man stöter på i flera delar av KTH:s organisation. 

– I sådana här svåra frågor är det extra viktigt att man förankrar arbetet tillräckligt brett. Annars är risken att det uppstår en konflikt som i grunden kanske inte finns. Jag tror att man är ense på CSC-skolan om det långsiktiga målet att utveckla IT-stödet, oenigheten har handlat om vilken väg man ska ta för att komma dit.

Sanny Gergeo Shamoun, ST.

Även fackklubben ST:s ordförande Sanny Gergeo Shamoun, känner igen mönstret från flera skolor på KTH. När information undanhålls medarbetarna och förändringar genomförs utan samverkan skapar man en grogrund för misstroende mot ledningen, menar hon.

– Från fackligt håll ser vi mycket allvarligt på att missnöjet under våren pyrt ut i en debatt i olika medier. Men har man inget forum inom organisationen för att omhänderta kritiken så är det naturligt att den hittar ut i andra kanaler, säger hon.

Hennes erfarenhet är att flera skolor gett för mycket utrymme till de administrativa ledningarna i att driva förändringsarbeten.

– De tillåts att ha för många roller och uppgifter som de inte alltid har kompetens att hantera. Risken är att de använder arbetsmetoder som inte främjar en god arbetsmiljö.

Utredningen innehåller ett tiotal rekommendationer för CSC-skolans ledning. Skolchefen Jan Gulliksen tycker att de är ett värdefullt stöd i skolans utvecklingsarbete.

– Vi arbetar nu på en handlingsplan som syftar till att ytterligare utveckla skolan baserat på rekommendationerna i Folke Snickars rapport. Skolans ledningsgrupp och strategiska råd är självfallet engagerade i detta arbete, likväl som samverkansgruppen. Kommunikationen kommer att ges högsta prioritet, för att säkerställa att det finns en stor förståelse och acceptans för de åtgärder som kommer att vidtas, säger han i en kommentar.

Förändringsarbeten i långbänk

Folke Snickars pekar också på några andra förändringsarbeten på CSC-skolan som hamnat i långbänk senaste tiden. Dit hör arbetet med att ta fram skolans utvecklingsplan och utvecklingen av intern och extern kommunikation.

Jan Gulliksen, CSC-skolan

Anledningen är att CSC-skolan inte har tydliggjort den egna interna organisationen. I dagsläget är det inte tillräckligt tydligt klarlagt vilka ansvarsområden och beslut som är delegerade ut i organisationen, enligt utredningen. Följden blir att skolans ledning får ta på sig ett för stort ansvar i utvecklingen av skolans inre arbete. Inte heller här torde CSC-skolan vara unik, enligt Folke Snickars

– Ledningen tyngs ned av löpande uppgifter och tvingas engagera sig i alltför många interna problem och administrativa frågor som kan hanteras på andra håll i organisationen. I stället borde man skapa utrymme så att ledningen kan ägna mer tid till externa strategiska frågor, säger han.

Jan Gulliksen bekräftar att CSC-skolan har ett uppdämt behov av modernisering och utveckling:

– Med gemensamma krafter tar vi nu fram förslag till åtgärder som skapar förutsättningar för att vi ska kunna förbli en attraktiv skola som ligger i framkant inom sitt område.

– Det kommer att innebära en del förändringar och jag förstår att de i sig kan skapa en viss osäkerhet. Men jag är övertygad om att de i förlängningen kommer att innebära förbättringar för skolans studenter, lärare och personal, samt för KTH i stort, säger Jan Gulliksen.

IT-stöd beslutat i samverkan

Samordningen av CSC-skolans IT-stöd beslutades i förra veckan av en enig ledningsgrupp, uppger Jan Gulliksen. Beslutet togs efter rekommendation av referensgruppen, med representanter från fakulteten, doktorander och studenter under ledning av en projektledare inom IT-samordning. Beslutet har också diskuterats och tillstyrkts av skolans samverkansgrupp.

Sanny Gergeo Shamoun hoppas att CSC-skolan kommer att sätta samverkan i första rummet kring handlingsplanen för skolans utvecklingsarbete. Annars är risken att man halkar tillbaka i gamla hjulspår igen, säger hon:

– Det är processen fram till att handlingsplanen är klar som är viktig och intressant. Ju fler som är delaktiga, desto större möjlighet att planen förstås, accepteras och följs. Fack och andra berörda bör vara med från början, det är också syftet med samverkan, säger hon.

Text: Christer Gummeson

uppdrag har varit att göra en samlad bedömning angående CSC-skolans ledningsstruktur och organisation och ta fram en framåtsyftande rekommendation. Totalt har 27 personer intervjuats, bland dem skolans ledning, avdelningschefer, grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig, vissa programansvariga, lärare, chefer inom administrationen, fackliga företrädare, studenter och företrädare för forskningscentrum och skolans strategiska råd.

Hur väl fungerar KTH:s förändringsarbeten?  Vilka får vara med och göra sin röst hörd?  Vad tycker du? Välkommen att debattera detta i Campi. Hör av dig till campiredaktionen@kth.se