Till innehåll på sidan

”Alla har ett ansvar för helheten”

Publicerad 2016-09-16

Nej, det räcker inte med att sköta sitt och strunta i andras. KTH:s uppdaterade personalpolicy betonar alla medarbetares ansvar för att bidra till en bra, inkluderande arbetsmiljö och till organisationens möjlighet att nå visioner och mål.

Annica Fröberg.

Den nya personalpolicy som nu presenteras utgår precis som tidigare från KTH:s värdegrund, betonar vikten av en inkluderande arbetsmiljö och avståndstagande från alla former av diskriminering och kränkande särbehandling.

En nyhet är däremot att policyn vid den senaste uppdateringen även kompletterats med riktlinjer och anvisningar för tillämpningen. Detta för att förtydliga och konkretisera hur policyn ska omsättas i praktiken förklarar KTH:s personalchef Annica Fröberg .

– Om några veckor kommer vi också att presentera ett helt nytt inslag, en uppförandekod, som tagits fram i samverkan med de fackliga organisationerna.

Policyn delas in i sex olika områden: medarbetarskap, ledarskap, lika villkor, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och lönebildning, med var sin egen riktlinje och åtföljande anvisningar.

Uppförandekoden blir en anvisning till riktlinjen för medarbetarskap. Som medarbetare räknas alla anställda samt andra verksamma på KTH, till exempel Professorer Emeriti, affilierad och adjungerad fakultet, stipendiater och konsulter.

Riktlinjen för medarbetarskap betonar på flera punkter det gemensamma ansvaret. Medarbetare ska, enligt riktlinjen, arbeta engagerat för att påverka ”både den egna och organisationens möjlighet” att nå verksamhetsmålen.

Hur trivs du på KTH?

Se film

De ska också: ”bidra till och ta ansvar för en jämställd, positiv, kreativ, vänlig, hjälpsam, gemensam och inkluderande arbetsmiljö med lika villkor för alla medarbetare.”

Det räcker alltså inte med att ta ansvar för sitt eget arbete och själv uppträda korrekt mot sina kollegor?
– Nej, inte om vi ska tänka stort. Som medarbetare har vi alla ett ansvar för arbetet i den grupp vi verkar i. Och det är ju alla områden tillsammans som bygger helheten, säger Annica Fröberg.

Hon vill inte peka ut någon del av personalpolicyn som mer eller mindre viktig, men konstaterar att arbetsmiljön står i fokus just nu. Bland annat beroende på den nya arbetsmiljöföreskrift som gäller från och med 1 april i år och ger arbetsgivarna ett utökat ansvar för den psykosociala arbetsmiljön.

– Uppförandekoden ligger också rätt i tiden, påpekar Annica Fröberg.

Text: Ursula Stigzelius

Personalpolicyn finns här  och riktlinjerna här