Till innehåll på sidan

Mätbara mål i KTHs utvecklingsplan

Publicerad 2009-01-23

Fem forskningsplattformar ska skapas för att stärka och samordna KTHs forskning. Ett tydligare karriärsystem kommer att utvecklas och konkreta, mätbara mål sätts upp för KTHs totala verksamhet. Det är de viktigaste nyheterna i utvecklingsplanen för de närmaste fyra åren.

Peter Gudmundson
Peter Gudmundson

Den stora forskningsutvärderingen RAE visade att KTHs forskning håller hög kvalitet men pekade också på ett antal hinder och strukturella svagheter. En av dessa är att forskningen inom flera områden är splittrad på många, i sig starka, men små enheter. Det resultatet har KTHs ledning tagit fasta på i den nya utvecklingsplanen.

– Det behövs samordning för att effektivt kunna ta tillvara den samlade kompetensen. Därför kommer vi att skapa tvärvetenskapliga samverkansplattformar inom fem starka och viktiga forskningsområden, berättar rektor Peter Gudmundson.

De fem områdena är energiteknik, materialutveckling, informations- och kommunikationsteknik, transportforskning samt teknik för medicin och hälsa. Inriktningen ligger i linje med den forskningspolitiska propositionen 2008 som föreslår stora satsningar inom områden som klimat, teknik och medicin.

Resurserna ska i framtiden främst riktas till sådan forskning som redan visar internationell excellens. Men stöd kommer också att ges till utvecklingen av nya områden och till områden som har stor strategisk betydelse men är svagt utvecklade.

Internationell excellens

– Ansträngningarna för att synliggöra KTH internationellt fortsätter också bland annat genom engagemanget i EIT, European Institute for Innovation and Technology, där vi har ambitionen att ta en tydlig roll, säger Peter Gudmundson.

För att skapa och bibehålla en excellent fakultet aviseras ett nytt akademiskt karriärsystem som erbjuder unga forskare en tydligt planerad karriärutveckling. Sådana ”Tenure Track” finns vid flera framstående utländska universitet, till exempel i USA.

– Den här förändringen är också inspirerad av slutsatserna i RAE. Vi tror att vi på sikt kan locka bättre forskare om vi rekryterar dem i unga år, förklarar Peter Gudmunson.

En nyhet i utvecklingsplanen är att ett antal konkreta, mätbara mål anges. Ett av dem är att antalet förstahandssökande till civilingenjörs- och arkitektutbildningarna ska öka till minst 3700. Däremot planeras ingen ökning av antalet utbildningsplatser.

Studenternas förkunskaper

Utvecklingsplanen tar även upp problemet med varierande förkunskaper hos studenterna. För att underlätta övergången från gymnasieskolan till KTH planeras bland annat en akademisk introduktion i alla program på grundnivån.

Universitetsstyrelsen fastställde planen i december, men den har diskuterats och bearbetats i olika grupperingar i flera månader innan dess. Förutom ledningsgruppen, fakultetsnämnden och fakultetskollegiet har även en speciellt tillsatt oberoende strategigrupp synat planen.

– Så den är väl förankrad. Men det viktiga är att skolorna nu tar itu med att ta fram nya egna utvecklingsplaner. KTH-planen är med nödvändighet övergripande, en grund att utgå ifrån. Det är på skolnivå som konkretiseringarna måste komma in och frågorna om hur, när och var besvaras, påpekar Peter Gudmundson.


Text: Ursula Stigzelius, Foto: Håkan Lindgren

Fotnot: Hela utvecklingsplanen kommer att finnas tillgänglig att ladda ned på KTHs Intranät från och med vecka 7. Något senare kommer den även finnas tillgänglig i en engelsk version. En tryckt upplaga av utvecklingsplanen kommer att distribueras till alla anställda i mitten av februari. I anslutning till detta kommer Peter Gudmundson att besöka skolorna för att informera om och diskutera kring planen.